Radionice

U okviru programa profesionalne orijentacije za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, kao i za mlade starijeg uzrasta koji će u Lokalnim kancelarijama za mlade imati priliku da učestvuju u obukama osmišljene su i razvijene brojne radionice. Ove radionice su veoma raznovrsne, kako tematski – pokrivaju svih 5 koraka dolaženja do odluke o karijeri, tako i metodski (koriste savremene interaktivne tehnike i metode treninga), namenjene su radu sa manjim i većim grupama mladih, pa i individualnom radu. Ova stranica vam omogućava da do radionica stignete na osnovu različitih kriterijuma (metode, vreme trajanja, socijalna forma) i tako lakše isplanirate obuku za mlade.


Moduli

Osnovu sveobuhvatnog koncepta profesionalne orijentacije i praćenja mladih u procesu odlučivanja o školovanju, odnosno zanimanju čini petofazni model: 

  1. Samospoznaja - odgovarajućim osmišljavanjem sadržaja učenja prepoznati sopstvene kapacitete, spremnost na postignuća i sklonosti.
  2. Informisanje o zanimanjima - raspoložive ili nove informacije koje treba razviti o zanimanjima, pripremiti na strukturisan način, tako da se omogući informisano odlučivanje o izboru zanimanja.
  3. Putevi obrazovanja - poznavanje mogućnosti školovanja i karijere koje vode do ostvarenja željenog zanimanja.
  4. Realni susreti - putem postavljanja pitanja predstavnicima zanimanja, stručne prakse u preduzećima („isprobavanje“) i raspitivanja u preduzećima, željeno zanimanje se podvrgava testu realnosti.
  5. Odluka o izboru zanimanja - u okviru ove oblasti u procesu profesionalne orijentacije mladi su osposobljeni da donesu odluku o svojoj budućoj školi i/ili o svom budućem zanimanju.


Metode

U ovom delu dat je prikaz  metoda koje se preporučuju za rad sa mladima u oblasti profesionalne orijentacije. Osim opisa metoda prikazane su i sve radionice u kojima se date metode koriste.

RazmenaEvaluacijaPrezentacijaSimulacija
DebataVernisažIntervju
Plan akcijeBrainstormingPoster prezentacija
Pretraživanje na internetuKlasterPretraživanje
Power Point prezentacijaIzložbaJavna prezentacija
PlakatKaruselRad na tekstu
Mini predavanjeRad na materijaluČek-liste
ArgumentovanjePostavljanje prioritetaRad u grupama
Davanje povratne informacijeDopunjavanjeGalerijska izložba
ArgumentacijaPregovaranjeDiskusija
Klaster – ispitivanje pomoću karticaRefleksijaAnaliza informacija
Skala proceneAsocijacijeCrtanje
Galerijska šetnja – prezentacijaRad po stanicamaMapiranje
IgraDemonstracijaIgra detekcije
Cedulje sa ključnim rečimaAnketiranjeLinija procene
PosterRad sa materijalomUvodna igrica
Rad sa karticamaPrezentacija rada grupaAkvarijum
Igranje ulogaImpuls pitanjaUpitnik
GalerijaČek listaBarometar osećanja
Rečenice-impulsiTehnika „kruženje papira-postera“ sa određenim pitanjimaKolaž
Igra ulogaIndividualni radGrupni rad
Rangiranje interesovanjaIntervju u paruRad u paru
Rad u grupiGrudva snegaindividualni rad
Akciono planiranjeLaboratorija budućnostiSWOT analiza
Aktivno slušanjePredavanjeEkspertski metod
Rad u parovimaSkaliranje„Dijamant“
Analaiza sredineGalerijska šetnjaAnaliza teksta
Moderacijske karticeIntervju sa ekspertomAnaliza sredine

Socijalna forma

U ovom delu nalazi se pregled radionica po kriterijumu socijalne forme, što vam pomaže da odaberete prave radionice za veličinu grupe sa kojom radite ili da odaberete radionice u kojima dominira individualni rad.

Individualni radGrupni radgrupni radrad u paru

Vreme

Ovde su radionice podeljene po kriterijumu vremena potrebnog za njihovu realizaciju, što vam omogućava da bolje isplanirate obuku i lakše pronađete radionice koje odgovaraju vremenu koje imate na raspolaganju.

45 minuta90 minuta