ODLUKA O IZBORU ZANIMANJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

SWOT tehnika

Sagledavanje i razumevanje svojih snaga, slabosti, prilika i opasnosti u kontekstu donošenja odluke o izboru zanimanja i školovanja



CILJEVI

 • upoznavanje sa SWOT tehnikom i njenim koristima pri donošenju odluke.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Učesnicima se podeli SWOT matrica. Ova matrica  je osnova za analizu snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti sa kojima se suočavaju.


















Pozitivno Negativno
Unutrasnji faktori Snage:  Slabosti:
Spoljasnji faktori Prilike:  Opasnosti:

 

2. Mladi dobijaju instrukcije o tome kako da koriste matricu:

Da bi ste napravili SWOT Analizu, zapišite odgovore na sledeća pitanja:

Snaga (Strengths):

 • Koje prednosti (na primer, veštine, obrazovanje, iskustvo) vi imate u odnosu na druge?

 • Šta radite bolje u odnosu na većinu drugih?

 • Šta drugi ljudi vide kao vašu snagu?


Razmotrite ovo iz vaše lične perspektive i iz ugla ljudi oko vas. Ne budite skromni, budite objektivni što je više moguće. Ako imate poteškoća sa ovim, pokušajte napisati listu vaših karakteristika. Neke od njih će sigurno biti vaša jača strana.

Slabosti (Weaknesses):

 • Šta možete unaprediti?

 • Šta trebate izbegavati?

 • Koje stvari će ljudi oko vas najpre videti kao slabosti?


Ponovo, posmatrajte ovo iz ličnog i ugla ljudi oko vas: Da li drugi ljudi vide slabosti koje vi ne vidite? Da li vas ostali sportisti nadamašuju u ključnim momentima? Najbolje je da sada budete realni i suočite se sa neprijatnom istinom što pre.

Prilike - Mogućnosti (Opportunities):

 • Gde vas čekaju dobre prilike?

 • Koji su interesantni trendovi kojima stremite?


Korisne prilike mogu proisteći iz:

 • Promena u tehnologiji, kompaniji, tržištu, kompaniji

 • Promena u državnoj regulativi koje se odnose na polje vašeg interesovanja

 • Promena u socijalnim dešavanjima

 • Lokalnih događaja


Dobar način za sagledavanje mogućnosti je gledanje vaših jačih strana i videti da li se kroz njih mogu javiti određene prilike.

Takođe, možete pogledati vaše slabosti i zapitati se da li vam se otvaraju mogućnosti tako što ćete te slabosti eliminisati.

Opasnosti (Threats):

 • Sa kojim se preprekama suočavate?

 • Šta rade ljudi oko vas?

 • Da li se vaš posao (ili zahtevi za stvari koje radite) menja?

 • Da li promena tehnologije ugrožava vašu poziciju?

 • Da li vas neka od vaših slabosti ozbiljno ugrožava?


3. Refleksija

Voditelj/ka sumira situaciju:

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analiza je vrlo važna tehnika za razumevanje svoje snage, slabosti, kao i za sagledavanje prilika i opasnosti koje su pred vama.

Koristeći je u ličnom kontekstu, pomaže vam da razvijete svoju karijeru na način da izvučete najbolje prednosti vašeg talenta, mogućnosti i prilika.

Ono što SWOT Analizu čini posebno snažnom, je što vam u kratkom vremenu može otvoriti prilike iz kojih možete izvući prednosti. Takođe vam pomaže da otkrijete i razumete vaše slabe strane, tako da možete savladati i eliminisati opasnosti, koje bi vas inače uhvatili nepripremljene.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
SWOT matrica