INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja

Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjimaCILJEVI

 • osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima;

 • osnaživanje učesnika u veštini zastupanja sopstvenog mišljenja i vrednosnih stavova, kao i poštovanju mišljenja drugih;

 • razmišljanje o drugačijim stavovima i spremnost korigovanja sopstvenog stava;

 • upoznavanje učesnika sa pojmom i značenjem stereotipa;

 • prepoznavanje stereotipa,

 • korišćenje argumentacije


SEKVENCE
OBUKE:

 1. Brainstorming – najčešća zabluda o nekom zanimanju je… / 5 min
  Voditelj poziva mlade da se sete najčešće zablude o nekom zanimanju. Zapisuje na flip čartu.

 2. Podela na grupe – način podele po izboru učesnika / 5 min

 3. Instrukcija za rad sa setom moderacijskih kartica: Žene, domaćinstvo ili karijera / 15 min
  Grupa određuje oko koje tvrdnje sa seta kartica postoji najveća saglasnost – tu tvrdnju će zastupati pošto je izlože na diskusiju drugim učesnicima.

 4. Usaglašavanje unutar grupa – demokratskim putem.

 5. Podela zelenih i crvenih kartona svakom učesniku radi učešća u diskusiji / 5 min
  Voditelj podeli zelene i crvene kartone učesnicima. Objašnjava da će, po izgovorenoj tvrdnji, svaki učesnik podići zeleni karton ako je saglasan sa tvrdnjom, odnosno crveni ako nije saglasan.

 6. Tvrdnje na ispitu – diskusija / 20 min
  Svaka grupa je ustanovila oko koje tvrdnje postoji najveća saglasnost svih članova u grupi. Tu tvrdnju izlaže u diskusiji tako što je vođa grupe pročita celoj grupi, a svi učesnici, bez obzira u kojoj su grupi bili, podižu zelenu karticu ako su saglasni sa tvrdnjom, a crvenu ako nisu. Reč prvo dobijaju oni koji nisu saglasni sa tvrdnjom. Kada izlistaju svi (koji žele) svoje argumente, reč dobijaju oni koji se sa tvrdnjom saglašavaju. Završnu reč oko saglašavanja sa tvrdnjom daje vođa grupe, onaj/ona koji/a je izložio/la tvrdnju, i ponovo poziva učesnike da se oglase ako imaju šta da kažu ili dodaju.

 7. Prepoznajemo stereotipe – skaliranje / 10 min
  Na skali od jedan do pet, grupe daju procenu za svaku od kartica – da li je reč o stereotipima ili ne. O načinu usaglašavanja sami se dogovaraju.

 8. Prezentacija ocenjivanja grupa / 10 min
  Grupe upoređuju i ističu svoje ocene.

 9. Refleksija, završni komentar voditelja o stereotipima i načinu prevazilaženja stereotipa / 20 min
  Voditelj daje objašnjenje da se svaka tvrdnja odnosi na stereotip o datom zanimanju i ulogama.
  Isti postupak se ponavlja sa karticama: Radni učinak i dohodak.

VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Obrazac za kopiranje br. 14 – Pripučnik za KZM: Žene – domaćinstvo ili karijera; kartice.
 • Obrazac za kopiranje br. 14a– Pripučnik za KZM: Radni učinak i dohodak; flip čart papir, flomasteri.