INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Slika savremenog sveta rada i ključne kompetencije za zanimanjaCILJEVI

 • razumevanje savremenog sveta rada;

 • definisanje ključnih kompetencija za zanimanja savremenog doba;

 • razumevanje značaja razvoja ključnih kompetncija i povezivanje sa ciljevima Programa profesionalneorijentacije.


SEKVENCE
OBUKE:
1.Uvodna igrica „Ime i zanimanje“

Svako kaže svoje ime i jedno zanimanje koje počinje prvim slovom imena.

2.Slika savremenog sveta rada  i  ključne kompetencije za zanimanja  

Razgovor u paru, kako sede, kako bi opisali sliku savremenog, dinamičnog sveta rada, koje zahteve takav svet rada postavlja i koje su to ključne kompetencije: znanja, veštine i stavovi, koje svaka osoba treba da ima kad ulazi u svet rada i zanimanja.

3. Prezentacija razmene parova

4. Power Point prezentacija voditelja o ključnim kompetencijama za zanimanja. Neke teze za komentar voditelja:

 • Usled promena u savremenom svetu rada (kao što su tehnološki razvoj, promene kao posledica globalizacije, fleksibilna organizacija rada, fleksibilni vidovi zapošljavanja, veća samostalnost u radu, skraćeno radno vreme, mogućnost rada kod/od kuće, promene uloga polova, širenje uslužnih i  informativnih zanimanja i sl.) javljaju se novi zahtevi za mlade i odrasle koji rade.

 • Ključne kompetencije danas su: samostalnost, samoprocena, lična odgovornost, lična inicijativa, spremnost na preuzimanje odgovornosti, sposobnost timskog rada, spremnost na ostvarivanje, kreativnost, spremnost na celoživotno učenje, komunikacijska i jezička kompetencija, interkulturna komepetncija, IT (informatičko-tehnološka) kompetencija, mobilnost, fleksibilnost, spremnost odnosno otvorenost za promene, prilagodljivost, spremnost na rizik, hrabrost, ekološki aktivizam, poslovna i preduzetnička znanja i veštine (samozapošljavanje) itd.


5. Povratna informacija o ključnim kompetencijama za zanimanja

6.Komentar voditelja: Povezivanje kompetencija za zanimanja sa savremenim svetom rada i zanimanja i ciljevima i ishodima profesionalne orijentacije


  • sa „atipičnim“ karijerama,

  • sa „dinamičnom“profesionalnom orijentacijom,

  • sa inovativnim vidovima rada u preduzeću,

  • sa ciljevima modula 2 i 3,

  • sa razvijanjem sposobnosti orijentisanja za školovanje i zanimanje.7. Lista kompetencija u radnom materijalu

Učenici/učenice u svom radnom materijalu svojim znakom obeležavaju za sebe najvažnije kompetencije.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Radni materijal sa CD-a: Ključne kompetencije za zanimanja u savremenom svetu.
 • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.