INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Slika savremenog sveta rada i ključne kompetencije za zanimanja 21. veka

Razmišljanje o savremenom svetu rada i definisanje ključnih kompetencija za zanimanja u 21. vekuCILJEVI

  • Razumevanje savremenog sveta rada

  • Definisanje ključnih kompetencija za zanimanja za 21.vek

  • Razumevanje značaja razvoja ključnih kompetencija


SEKVENCE
OBUKE:

  1. Uvodna igrica „Ime i zanimanje“/ 5 min


Voditelj/ka daje instrukciju da svako od učesnika kaže svoje ime i jedno zanimanje koje počinje prvim slovom njegovog imena

  1. Slika savremenog sveta rada - izrada postera/ 10 min


Mladi u grupama opisuju i predstavljaju na posteru koja znanja, veštine i stavove svako treba da ima da bi odgovorio/la zahtevima savremenog sveta rada

  1. Prezentacija postera/ 10 min

  2. Predavanje: Power Point prezentacija o savremenom svetu rada i ključnim kompetencijama/ 15 min

  3. Sumiranje trenera/ 5 min


Voditelj se poziva na Obrazac za kopiranje br. 7a i podstiče mlade da sebe sagledaju u odnosu na svaku od kompetencija i ohrabruje ih da se svaka od njih uči i razvija u zavisnosti od našeg angažmana
VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje br.7a -Priručnik za KZM: Ključne kompetencije za zanimanja
  • Flip čart papir, flomasteri