INFORMISANJE O šKOLAMA(VIII razred) - Radionice

Saznajem sa interneta kuda posle osnovne školeCILJEVI

 • osposobljavanje za prikupljanje važnih informacija o sistemima obrazovanja;

 • korišćenje izvora informacija o svetu rada i obrazovanjakoji su u vezi sa njihovim interesovanjem;

 • pretraživanje, selektovanje, samostalno prikupljanje relevantnih informacija sa interneta;

 • razvijanje veštine grupne prezentacije;

 • otkrivanje puteva školovanja.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Podela na grupe u odnosu na škole koje ih zanimaju

2. Upoznajemo škole i zanimanjaposredstvom interneta

Svaka grupa dobija informativni i propagandni materijal koji se odnosi na izabranu školu. Važno je da se omogući pretraživanje o školama na internetu. Grupe analiziraju i predstavljaju škole sa sledećih aspekta na karticama:

 • trajanje školovanja – da li postoje trogodišnje, četvorogodišnje škole;

 • zahtevi koje škola postavlja pred kandidate za upis;

 • predmeti koji se proučavaju u svakom od profila škole;

 • uslovi koje pojedine škole nude svojim učenicima (da li postoji dom za učenike; da li postoji organizovana praksa; kakve su mogućnosti za putovanje iz vašeg mesta u tu školu i sl.).


3. Izrada postera za izabrane škole

4.Prezentacija rada grupa

Za vreme prezentacije, posteri se izlažu u prostoru u kome se radi, a nakon toga posteri se postavljaju na vidno mesto u učionici /holu škole što je dostupno svim učenicima.

5. Refleksija
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Informativni materijali o srednjim školama koje priprema i donosi nastavnik; podaci sa interneta koje učenici sakupljaju, flip čart papiri, stikeri, boje, papiri u bojama, predmeti koji se izučavaju u školama sa CD-a  – Pronađi  sebe, komplet kartica:aspekti škole.
 • Radni materijal sa CD-a: Kartice za aspekte škole.
 • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.