ODLUKA O IZBORU ZANIMANJA(VIII razred) - Radionice

Savetodavni radCILJEVI

 • prepoznavanje potrebe za savetodavnim radom sa učenicima/ učenicama;

 • upoznavanje sa tokom savetodavanog rada i isprobavanje procesa savetovanja učenika/učenica u profesionalnoj orijentaciji.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Postavljanje na liniju procene: koliko sam siguran/a u svoju odluku o budućoj školi/zanimanju

Učenici/učenice zauzimaju mesto na liniji procene (krep traka je postavljena u učionici na podu) od 0–100% u svoju odluku o budućoj školi/zanimanju i daju obrazloženje mesta na liniji.

2. Postavljanje postera sa ispisanim karakterističnim „slučajevima“ – kada je mladoj osobi potrebno savetovanje

Na zidovima su zalepljeni posteri situacije za savetodavni rad; učenici/ce šetaju po prostoru, zaustavljaju se kod svakog postera, pažljivo čitaju i zapisuju sve rečenice iz teksta koje se odnose na njih.

3. Podela na  grupe i priprema za prezentaciju rada po stanicama- posterima

Razmena stavova o tome ko je napisao koje rečenice i formiranje grupa sa istim rečenicama.

4. Prezentacija i otkrivanje: na posterima su mlade osobe kojima je potrebno savetovanje za profesionalnu orijentaciju, zato što su  u situaciji:

 • totalne neodlučnosti;

 • neodlučnosti u okviru tri škole i zanimanja;

 • nesklada između želje i zdravstvenog stanja učenika/ce;

 • nesklada između želje i ostalih osobina ličnosti;

 • nesklada između želje i socijalno-ekonomskih uslova;

 • pritiska roditelja.


5. Power Point prezentacija na temu savetodavnog rada

6. Refleksijai završni komentar voditeljasa objašnjenjemgde će i kako da se posavetuju sa savetnikom za profesionalnu orijentaciju, kako će se pripremiti za savetovanje: da obavezno pregledaju svoj portfolio, diplome i sertifikate i obrazac „O čemu bi trebalo da razgovaraš u okviru savetovanja“.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Obrazac za kopiranje 16: Posteri sa ispisanim  karakteristikama osobe kojoj je potreban savetodavni rad.
 • Radni materijal sa CD-a:O čemubi trebalo da razgovaraš u okviru savetovanja.
 • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.