INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VII razred) - Radionice

Prikupljanje i obrada informacija o školama i zanimanjimaCILJEVI

  • upoznavanje sa informacionim ponudama u odnosu na svet rada i puteve karijere;

  • uvođenje u korišćenje resursa informacija i u načine obrade informacija;

  • podsticanje potencijala učenika/učenica za korišćenje resursa sredine u informisanju.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Brainstorming na temu: mogući izvori informisanja o školama i zanimanjima

2. Izvori informacija za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje – individualni rad

Rad na obrascu: Informacione ponude – čitanje i podvlačenje informacija o školama i zanimanjima od značaja.

3. Predstavljanje izvora informisanja  – rad u grupama

Podela na pet grupa po izvorima informisanja: preduzeća/ustanove, škola/projekat, karijerno savetovanje, učenik/učenica lično, roditelji. Svaka grupa ilustruje izvor i dopunjava listu mogućih informacija.

4. Prezentacija izvora informisanja

5. Rezime voditelja: Veza profesionalnog orijentisanja i profesionalnog informisanja

Voditelj naglašava važnost samostalnog prikupljanja informacija; obrade i prezentovanje tih informacija; važnost sagledavanja sebe i svojih motiva za izbor zanimanja u odnosu na sliku sveta rada/ obrazovanja.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papiri za grupe.
  • Radni materijal sa CD-a: Informacione ponude.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio radni list „Informacione ponude“ nakon radionice.