INFORMISANJE O šKOLAMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Poznajem zanimanja, puteve obrazovanja i karijere

Upoznavanje sa različitim izvorima informacija o školama, zanimanjima i karijeri, samostalno prikupljanje, selektovanje i obrada relevantnih informacijaCILJEVI
•     Osposobljavanje za prikupljanje važnih informacija o sistemu obrazovanja

•     Upoznavanje sa informacionim ponudama o svetu rada i obrazovanja koje se tiču njihovih interesovanja

•     Pretraživanje, selektovanje, samostalno prikupljanje relevantnih informacija i razvijanje veštine izdvajanja bitnih apekata pojedinih škola i fakulteta: trajanje, zahtevi, predmeti, ovalašćenja

•     Otkrivanje puteva školovanja i karijere

SEKVENCE
OBUKE:

 1. Predstavljanje “ponude” tj. pregleda škola i fakulteta na osnovu njihovih interesovanja
  ( ponudu škola prave sami učesnici na osnovu njihovih interesovanja. Voditelj/ka postavlja flip čart papire sa nazivom škole ili fakulteta i napisanim gradom gde škola/fakultet postoji. Učesnici treba da razmisle koja ih škola najviše zanima u smislu daljeg školovanja, da  svoje ime napišu na stikeru i zalepe na flip čart sa željenom školom. Ako je neko neodlučan svoje ime može napisati na dva ili više stikera i zalepiti na različite flip čart papire. Svi koji su stiker zalepili na isti list činiće grupu. Sadržaj sastavljaju sami učesnici koji su zainteresovani za tu školu)

 2. Prikupljanje i pretraživanje informativnog i propagandnog materijala koji se odnosi na školu (pisana i elektronska forma) i analiza aspekata škola: 40 min
  - Breinstorming aspekata škola – pitati ih koji su njima aspekti najbitniji kada pretražuju i skupljaju informacije o školama
  - Učesnici dobijaju listu svih aspekata - podaci sa interneta koje sami prikupljaju treba da analiziraju sa sledećih aspekata: trajanje školovanja, zahtevi koje škola/fakultet postavlja pred kandidate za upis, predmeti koji se proučavaju za obrazovni profil/smer koji kandidata interesuje, uslovi koje škola/fakultet nudi svojim kandidatima (dom za učenike, stipendije, organizovana i stručna praksa…), završetak obrazovanja, dokazi tj. preduslovi za izlazak na završni ispit, završni ispit, završno zvanje, koje se kompetencije stiču - znanja i veštine, mogućnosti za dalje napredovanje, obrazovanje/specijalizaciju, kakvi su izgledi za zaposlenje odmah nakon školovanja

 3. Izrada postera za izabrane škole/fakultete 10 min
  (Kad su prikupili sve dodatne informacije sa interneta, vrše analizu aspekata škole i to predstavljaju na posteru)

 4. Prezentacija rada grupa 15 min

 5. Sumiranje voditelja o značaju interneta u prikupljanju informacija i podsticanje na individualan rad u portfoliu (da nakon ovoga popune Upitnik za prikupljanje informacija o Školama za dalje obrazovanje, da urade poster za svoju željenu školu i da unose u svoj individualni plan prikupljanja nove  informacije, izvore informisanja, nove korake planiranja)

VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
Flip čart papir, flomasteri, stikeri, papiri u boji