(VII razred) - Radionice

Poseta preduzeću – ustanoviCILJEVI

  • senzibilisanje učenika/učenica za značaj i dobiti od realnih susreta;

  • upoznavanje učenika/učenica sa elementima i fazama realnih susreta – priprema za raspitivanje u preduzeću/ustanovi;

  • osnaživanje učenika/učenica za realne susrete sa preduzećem/ ustanovom;

  • osvešćivanje značaja stvaranja uslova u preduzeću/ustanovi za prijem učenika/učenica radi sprovođenja realnih susreta.

METODE:

SEKVENCE
OBUKE:
1. Asocijacije na temu: Moj susret sa preduzećem/ustanovom.

2. Prijavljivanje dobrovoljaca za debatnu grupu

3. Priprema debatovanja debatne grupe

Grupa za debatovanje dobija zadatak da prikaže raspravu sa oprečnim stavovima na temu: poseta osnovaca preduzeću/ustanovi. Uloge za članove/članice debatne grupe: nastavnik/ca – jedan za, jedan protiv posete; roditelj – jedan za, jedan protiv posete; odeljenjski starešina –  jedan za, jedan protiv posete; predstavnik/ca organizacije/ustanove – jedan za, jedan protiv posete; učenik/učenica – jedan za, jedan protiv posete.

4. Priprema ostalih učesnika/ca za učešće u debati

Preporuke za učešće u debati: voditelj organizuje i vodi debatu; svako ima pravo da zauzme svoj stav, pozitivan ili negativan, i uključi se u debatu kada dobije reč; svako ima mogućnost intervenisanja u toku debate.

5. Izvođenje debate

6. Utisci i refleksija

7. Potrebni uslovi za realizaciju realnih susreta u preduzeću/ ustanovi 
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
/