(VII razred) - Radionice

Osvrt na rezultate informisanjaCILJEVI

  • osvrt na rezultate informisanja o određenim školama/zanimanjima;

  • izlistavanje potreba i želja učenika/učenica za saznanjima o školovanju, zanimanju, karijeri;

  • sezibilisanje učenika/učenica za značaj realnih susreta.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Samoprocena: koliko sam dobro informisan/a o željenom zanimanju/školi

Svaki učenik/učenica prilazi flip čartu sa skalom za samoprocenu i upisuje svoj znak/simbol pored procene za informisanost.

 

 Samoprocena


Moja informisanost o željenom zanimanju/školi

5 – informisan/a u najvećoj meri

4 – informisan/a u priličnoj meri

3 – imam dovoljno informacija

2 – imam informacije u manjoj meri

1 – nemam informacije

 

2. Sumiranje samoprocene

3. Podela u grupe

4. Šta bih voleo/la još da saznam o narednom školovanju, zanimanju i karijeri

Razmena stavova u grupi i izrada liste potreba razvrstanih po kategorijama.

5. Prezentacija liste potreba 

6. Refleksija i sumiranje voditelja

Prednosti realnih susreta u odnosu na proširivanje informacija i donošenje odluke u vezi sa budućom školom, zanimanjem.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papiri, flomasteri, markeri.