SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

O stereotipimaCILJEVI
•             izgrađivanje svesti o stereotipima u vezi sa interesovanjima ljudi;

•             izgrađivanje svesti o sopstvenim interesovanjima;

•             povezanost interesovanja i potreba.

SEKVENCE
OBUKE:
1. Podela na grupe izvlačenjem kartica interesovanja: sport, igra, film, muzika.

2. Nagradno putovanje – podela zadataka.

3. Pravimo listu putnika – rad u grupi

Pošto su dobili cedulje, učenici/učenice dobijaju i zadatak da demokratskim putem u grupi sačine listu putnika i obrazlože svoj izbor u odnosu na četiri izabrana sa liste.

4. Prezentacija rada grupa i argumentacija

Razmena stavova o razlozima izbora i da li se pojavljuju komentari o stereotipima koji se odnose na interesovanja, hobije, sklonosti ljudi.

5. Refleksija

Provera stavova o stereotipima sa učenicima/učenicama: da li imaju predrasude, da li su zanemarili osobine ličnosti u korist dobiti od određene „profesije“.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
Obrazac za kopiranje 2: Nagradna igra sa imenima putnika