REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Na razgovoru u preduzećuCILJEVI

  • upoznavanje sapravilima za razgovor u preduzeću;

  • značaj opšteg utiska na razgovoru u preduzeću.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Igra zagrevanja

Voditelj zamoli učesnike/učesnice da se slobodno kreću po prostoriji na zadati impuls i da prilikom šetnje obrate pažnju na kretanje i mimiku drugih koje sreću: samouvereno, poletno, nesigurno, užurbano, uplašeno, ispunjeno, zadovoljno i sl.

2. Priprema simulacije i intervjua za prijem na posao

Nakon prijavljivanja četiridobrovoljca pripremaju simulaciju za  intervju koji se obavlja u preduzeću: učestvuju dve osobe koje se javljaju na konkurs i dve osobe koje u preduzeću predstavljaju šefa/icu kadrovske službe i sekretara.

Šef vodi intervju na osnovu liste pitanja: Razlozi za izbor zanimanja/zahtevi zanimanja.Od dve osobe koje se javljaju na razgovor za posao, jedna predstavlja osobu koja ima tremu, kompetentna je, ali nesigurna u kontaktu i veoma joj je stalo do posla; u razgovor se uključuje koliko god može spontano.Druga osoba predstavlja osobu koja je kompetentna, samouverena, u nekim momentima nametljiva, nedavno  je ostala bez posla, spontano odgovara na pitanja u intervjuu i uključuje se u opšti tok razgovoraspontano(i kada se pitanje ne odnosi na nju).

3. Priprema učesnika/ca u spoljašnjem krugu – podela zadataka

Podela listića parovima: odeća, držanje tela, govor tela, izraz lica, gestikulacija, glas, prve reči, način izražavanja, okruženje;prate zadatak na listi koju ste dobili u paru i upisuju zapažanja dok prate simulaciju intervjua.

4. Simulacija intervjua u ,,akvarijumu“

5. Razmena o utiscima i izdvajanje bitnih momenata u odnosu na intervju prilikom prijavljivanja za posao

6. Sumiranje utisaka sa posebnim osvrtom na pravila ponašanja

7. Izlistavanje preporuka uz materijal: Pravila ponašanja za intervju za posao.

8. Procena ponašanja –Kako li to deluje?

Podela materijala: Kako li to deluje i zajednička procena kako neka ponašanja deluju na druge i mogu istovremeno biti putokaz za ponašanje, za svako pojedinačno ponašanje sa liste – da li je pretežno pozitivno ili pretežno negativno.

9. Refleksija i završni komentar voditelja

Vrsta i moguće oblasti pitanja u preduzeću: razlozi, karijerni razvoj, predznanje o preduzeću.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Razlozi za izbor zanimanja/zahtevi zanimanja, Pravila ponašanja za intervju za posao,cedulje:odeća, držanje tela, govor tela, izraz lica, gestikulacija, glas, prve reči, način izražavanja, okruženje; Obrazac za kopiranje 14: Kako li to deluje.
  • Radni materijal sa CD-a: Razlozi za izbor zanimanja/zahtevi zanimanja, Pravila ponašanja za intervju za posao,cedulje:odeća, držanje tela, govor tela, izraz lica, gestikulacija, glas, prve reči, način izražavanja, okruženje; Obrazac za kopiranje 14: Kako li to deluje.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.