INFORMISANJE O šKOLAMA(VIII razred) - Radionice

Mreža srednjih školaCILJEVI

  • razumevanje odnosa pojmova: oblast rada – obrazovni profil – zanimanje;

  • upoznavanje sa stručnim oblastimarazličitih srednjih stručnih škola;

  • povezivanje obrazovnih profila sa zanimanjima u određenim srednjim stručnim školama;

  • osposobljavanje za podršku i pomoć učenicima/cama u nalaženju puteva kroz mrežu škola do željenog zanimanja.


SEKVENCE
OBUKE:
1.Brainstorming na temu: Srednje škole u mom kraju.

2. Podela na grupe

Grupe se formiraju izvlačenjem kartica sa nazivimaopština/gradova u regionu.

3. Izrada PLAKATA:Mrežasrednjih škola u mom okrugu/opštini/gradu

Na osnovu Konkursa za upis u srednje škole, grupe prave pregled mreže srednjih škola u okrugu, odnosno opštini u vidu plakata: predstavljaju se  sve srednje škole sa obrazovnim profilima i njihovim trajanjem i nazivom škole, na grafički / slikovni način koji učenici/ce sami/e osmisle.

4. Prezentacija rada grupa

5. Refleksija
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Konkurs za upis u srednje škole, Pronađi sebe – Vodič za buduće srednjoškolce, flip čart papir, markeri, flomasteri.
  • Mediji: CD – izvod iz Konkursa za upis u srednju školu MPS.
  • Radni materijal sa CD-a: Mreža škola u regionu za tip škole koji ih interesuje iz Konkursa Ministarstva prosvete.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.