ODLUKA O IZBORU ZANIMANJA(VIII razred) - Radionice

Moja odluka o školi i zanimanjuCILJEVI

  • sticanje uvida u proces donošenja odluke i ključne tačke odlučivanja;

  • sticanje uvida u značaj i važnost donošenja odluke o daljem školovanju/zanimanju.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Na putu do odluke, „do vrha piramide“

Svi učenici/učenice imaju ispred sebe piramidu od hartije sa zastavicom na vrhu na kojoj piše: Moja odluka. Zadatak je da „rastave piramidu“, upišu sve faktore koji su doprineli da donesu baš tu odluku i u zastavicu da upišu naziv svoje buduće škole-zanimanja.

2.Izrada „piramide odluke“ – individualni rad

3. Prezentacija piramida odluke

Nakon prezentacije se pravi galerija piramida.

4. Popunjavanje upitnika „Traži se tvoje mišljenje“ – evaluacija odluke o zanimanju.

5. Odgovaranje na impuls pitanja

Voditelj/ka poziva učesnike da formiraju krug i izgovararečenice, a učenici/učenice imaju zadatak da, ukoliko je njihov odgovor 100% potvrdan, priđu što bliže voditelju, a ako je delimično potvrdan, prići će na nekoliko koraka od voditelja; ukoliko je odgovor NE, onda neće ulaziti u krug. U odnosu na „raspoređenost“ učesnika/ca u krugu, voditelj/ka postavlja dodatna pitanja da bi oni dali dodatno obrazloženje: zašto su stali tu baš gde jesu (naročito voditelj/ka vodi računa da uvek pita „ekstreme“ –one jako blizu njega i one koji se nisu pomerili iz kruga).

6. Refleksija i završni komentar voditelja

Faktori koji utiču na donošenje odluke i ključne tačke odluke o izboru zanimanja/škole. Važnost pravljenja paralele između sopstvenih sposobnosti i zahteva zanimanja/škole.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Piramida od čvršće hartije za svakog učesnika/cu, papir u boji, upitnik: Proces donošenja odluke, Obrazac za kopiranje 15: Lista pitanja za voditeljaza „Krug odluke“.
  • Radni materijal sa CD-a: upitnik „Traži se tvoje mišljenje“, pitanja za refleksiju.
  • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažu radni materijal u Portfolio nakon radionice.