INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom

Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju sa ekspertomCILJEVI

  • Definisanje i pravljenje razlike između pojmova:profesija, struka, karijera, radno mesto; zatim oblast rada, pripadajuća zanimanja, obrazovni profili, nomenklatura zanimanja

  • Upoznavanje sa pojmom kvalifikacioni okvir zanimanja i načinima dolaženja do njega

  • Senzibilizacija i razvijanje veština mladih za pripremu i realizaciju vođenog intervjua sa ekspertom iz određenog zanimanja


SEKVENCE
OBUKE:

  1. Brainstorming o pojmovima / 5 min


Mini predavanje o pravljenju razlika između pojmova profesija, struka, karijera, radno mesto, zatim oblast rada, pripadajuća zanimanja, obrazovni profili, nomenklatura zanimanja /15 min

  1. Podela u grupe

  2. Priprema za intervju: učesnici dobijaju zadatak da smisle pitanja za eksperta za određeno zanimanje, koja se odnose na: poslove, zahteve zanimanja, oblasti rada, obrazovanja, srodna zanimanja i sve ono što definiše jedno zanimanje /20 min

  3. Model pitanja za intervjuisanje


Mladi svoju listu pitanja mogu da uporede i dopune ponudjenim modelom (Obrazac za kopiranje 15) / 5 min

5.      Intervju sa ekspertom

Grupe izaberu svog predstavnika nakon čega predstavnici vode intervju sa ekspertom

Voditi računa o vremenu, svaki predstavnik dobija jednako vremena za postavljanje pitanje

Voditi računa da se pitanja ne ponavljaju / 15min

6.      Refleksija i sumiranje

Intervju je jedan od način za dolaženje do bitnih informacija za odredjeno zanimanje, pomoću njega dolazimo do kvalifikacionog okvira zanimanja.

Voditelj/ka istaći šta sve čini kvalifikacini okvir (opis poslova određenog zanimanja, kompetencije i osobine neophodne za uspešno bavljanje tim zanimanjem - fizičke, intelektualne i psihičke/karakterne, radno mesto, radni uslovi, školovanje za to zanimanje, srodna zanimanja) i podstiče mlade da istražuju kvalifikacioni okvir za zanimanja koja ih interesuju i da sve informacije koje prikupljaju unose u svoj mini informator.

Voditelj/ka naglašava značaj pripreme mladih za intervju sa ekspertima, jer im je ovo takođe i priprema za realne susrete. /10 min
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 15 – Priručnik za KZM: Model pitanja za intervjuisanje
  • Flip čart papir, flomasteri