INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Izbor zanimanja i prihodiCILJEVI

  • prepoznavanje visine dohotka kao jednog od kriterijuma izbora zanimanja;

  • diskutovanje o različitim mogućnostima zarade;

  • uviđanje da kvalitet obrazovanja i njegovo trajanje često povećavaju vrednovanje zanimanja;

  • razmišljanje o kriterijumima po kojima se definišu dohoci;

  • sagledavanje procesa dogovaranja – postizanje kompromisa;

  • razumevanje značaja ličnog ostvarenja i ostvarenja interesa.


SEKVENCE
OBUKE:
1.Podela na grupena osnovu simbola: dinar, dolar, funta, evro.

2.Pravljenje izbora u odnosu na različita zanimanja

Mete sa zanimanjima i platom idu od grupe do grupei članovi/ce grupe lepe tačkicu svoje procene u metu: U kojoj meri si spreman/a da izabereš navedeno zanimanje; što si bliži/a centru mete, to si spremniji/a za to zanimanje. Aktivnost se završava kada grupa dobije metu sa kojom je počela.

3.Analiza mete u grupi

Analiza grupe na osnovu sledećih stavki:

-koliko je tačkica u kom krugu grupisano;

-krugove počnite da brojite od centra prema najudaljenijem krugu.

4.Izveštavanje grupa i komentar voditelja uz razmenu na velikoj grupi posredstvom sledećih pitanja

Gde je najviše tačkica grupisano i zašto je to tako u odnosu na svaku metu?

Koje ste kriterijume koristili kada ste na metu stavljali svoj znak prilikom procene (voditelj zapisuje na flip-čart papiru)?

Na kom je mestu zarada na vašoj listi kriterijuma?

Da li je to bilo odlučujuće za mesto na komste staviti svoju tačkicu?

Koliki značaj ste pridavali složenosti zanimanja-posla?

Kako ste tretirali rizike poslova u zanimanjima?

Kako ste razmišljali o dužini školovanja koje je potrebno za data zanimanja?

5.Razmena o kriterijumima po kojima se definišu dohocikompromisi u maloj grupi

Zadatak za grupe je da zamisle da su u kompaniji tim za određivanje visine plata zaposlenih i da treba da naprave kriterijume za procenu visineplate za svako od ovih zanimanja, te da argumentuju svoj stav.

6.Razmena o argumentima za određivanje visine plate za određenozanimanje

7. Refleksija o procesu dogovaranja i pregovaranja u grupi i rezime voditelja
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 11: Meta na flip čart hartiji za zanimanja: miner, stjuardesa, virusolog, fizičar.
  • Radni materijal sa CD-a: Mete.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.