SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

Grafikon interesovanjaCILJEVI
•             upoznavanje različitih interesovanja;

•             sticanje uvida u sopstvena interesovanja;

•             rangiranje interesovanja po važnosti.

SEKVENCE
OBUKE:
1. Ispisivanje na ceduljama – kako provodim svoje slobodno vreme

2. Igra sa karticama

Svakome se podele po tri kartice. Zadatak je da razmisle da li vole da se bave aktivnostima na karticama; ako vole da se bave navedenim aktivnostima, kartice zadržavaju kod sebe. Ukoliko ne, menjaju dodavanjem kartica nadesno. Važno je da svako ko primi karticu, mora jednu karticu da pošalje dalje i da u svakom trenutku ima po tri kartice u ruci. U svakom krugu može da se menja jedna kartica. Igra se prekida onda kada svi igrači (ili većina) imaju u rukama po tri kartice sa podacima koji stvarno važe za svakog od njih. Igrač koji sklopi tri kartice koje mu odgovaraju, može da kaže „dalje“ i ne remeti ono što je sakupio. Ako se dogodi da se interesovanja učenika/ca ne nalaze na karticama, može im se ponuditi prazna kartica da dopišu svoje aktivnosti.

3. Razmena – rangiranje interesovanja

Svako za sebe upoređuje ono što je pisao na cedulji na početku radionice sa karticama koje ima nakon igre; sledi razmena. Sledeći zadatak je da rangiraju po važnosti svoja tri interesovanja koja imaju na karticama, a zatim razmenjuju stavove (rang lista interesovanja).

4. Popunjavanje skale: Šta volim da radim u slobodno vreme

5. Grafikon interesovanja

6. Refleksija

Koja su moja stvarna interesovanja – čime se najčešće i najradije bavimo u slobodno vreme koje kreiramo po sopstvenim afinitetima jer tada svako radi ono što najviše voli, u čemu uživa.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 1: Kartice sa interesovanjima (za svakog učenika/učenicu po tri kartice).
  • Radni materijal sa CD-a: Lista interesovanja-rangiranje, grafikon sopstvenih interesovanja.
  • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažu u Portfolio popunjenu „Listu interesovanja“ i grafikon nakon radionice.