REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Dokumentacija za realne susreteCILJEVI

  • upoznavanje učenika/učenica sa elementima i fazama realnih susreta – priprema za raspitivanje u preduzeću/organizaciji/školi;

  • osposobljavanje učenika/učenica za realne susrete;

  • osvešćivanje značaja stvaranja uslova OPŠ za prijemučenika/ca za sprovođenje realnih susreta.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Podsećanje na zapažanja o simulaciji realnog susreta

2. Podela na grupe

3. Podela materijala za rad i analiza dokumentacije za realne susrete

4. Refleksija o dokumentaciji za realne susrete

5. Pripremasimulacije – Realni susreti sa poštovanjem elemenata i faza pripreme i realizacijeuz korišćenje dokumentacije.

     Dobrovoljci se prijave kako bi prikazali situaciju koja je poželjna pred odlazak u školu/organizaciju/preduzeće na dodatno informisanje ili isprobavanje prakse i pripremaju simulaciju koristeći materijale.

6. Dodatna instrukcija za učesnike-posmatrače simulacije

Posmatraju: Instrukcija nastavnika učenicima, komunikacija, prijem učenika od strane recepcionera – prvi kontakt, protokol institucije/ hotela za obavljanje prakse učenika, dokumentacija učenika, protokol škole za odlazak učenika na praksu, uniforma i zapisuju na stikeru:  nedoumicu, pitanje, predlog u odnosu na materijale.

7. Simulacija–odlazak učenika/ca Turističke škole na praksu u hotel.

8. Refleksija u odnosu na simulaciju – komentari posmatrača.

9. Završni komentar voditelja

     Značaj procedure i protokola u pripremi svih aktera u ostvarivanju realnih susreta.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
Flip čart papir, markeri, flomasteri, papiri A4, cedulje za beleženje utisaka u parovima:
  • Instrukcija nastavnika/ok učenicima/mladima;
  • Komunikacija nastavnika/ok i recepcionera;
  • Prijem učenika/mladih od strane recepcionera – prvi kontakt;
  • Protokol institucije/hotela za obavljanje prakse učenika/mladih;
  • Dokumentacija učenika/mladih;
  • Protokol škole za odlazak učenika/mladih na praksu;
  • Uniforma.
Radni materijal sa CD-a: Nalazim sebi mesto za praksu 1; Nalazim sebi mesto za praksu 2; Termin u preduzeću; Kratke informacije o mom mestu za praksu; Kako ću se ponašati; Moj dnevni izveštaj;  Moj dnevni izveštaj za dane/nedelje stručne prakse; Formular za ocenjivanje za praktikante; Pogled unazad. Radni materijal iz Portfolia:Navedeni radni materijal nalazi se i u Portfoliu; učenici/učenice koriste radni materijal izPortfolia u toku radionice.