Simulacija

Simulacija kao metoda predstavlja igranje (imitiranje) određene situacije iz stvarnog života na određenu temu, sa ciljem da izazove i razradi modele ponašanja i različite procese u kojima se isprobavaju različite uloge. Iskustvo iz simulacije služi za razmatranje modela realnosti u kojima grupa testira svoje granice i otkriva svoje i aspekte drugih, da ih poveže sa svakodnevnim iskustvom i koristi u različitim životnim situacijama; pruža priliku da se stavovi i ponašanja isprobaju i provežbaju u sigurnom okruženju sa odlikama poverenja i prihvatanja.

• Voditelj definiše temu i uloge za simulaciju iz stvarnog života, priprema deo ili celokupan scenario za simulaciju, kako bi svaki učesnik odgovorio zadatku i ulozi. Može pripremiti i kartice sa zadatkom i kratkim uputstvom, ali je važno da predvidi, u odnosu na zadatak, koliko učesnika učestvuju u simulaciji. Voditelj ih upoznaje sa zadacima, pravilima i vremenom koje je predviđeno za simulaciju, učesnicima koji se dobrovoljno jave za simulaciju, podeli uloge i naglašava da je važno da što vernije odigraju ulogu. Potrebno je da se učesnicima objasni da moraju da se povežu sa ulogom, zamisle razvoj i nekoliko mogućih rešenja situacije , a za sve to imaju oko 10 minuta.

• Ako postoji mogućnost, voditelj napravi improvizovanu binu, pripremi i postavi stolice u polukrug za posmatrače. Voditelj pita učesnike da komentarišu i reaguju na simulaciju, pita za komentare i zaključke na nivou grupe, pita o poukama iz simulacije i o vezi sa stvarnim životom, a nakon simulacije daje povratnu informaciju i sumira.

Radionice

Imamo 8 radionica u okviru metoda 'Simulacija', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću