Rad u paru

Rad u paru predstavlja socijalni oblik nastave kod koga dva učesnika zajedno rade na rešavanju nekog zadatka ili problema.  Međusobnom podrškom može da se prebrodi strah koji pojedini učesnici imaju kod samostalnog rada usled osećaja da su pod pritiskom da pokažu rezultate, da su preopterećeni i da mogu da zakažu. Pored toga, rad u paru podstiče socijalno učenje i razvoj sposobnosti komunikacije i interakcije.

Oblici rada u paru:

Rad u paru sa različitim temama - različiti parovi obrađuju različite aspekte jedne ili više tema

 

Rad u paru sa istim temama - svi parovi imaju isti zadatak

Didaktičke mogućnosti rada u paru: Rad u paru je moguće primeniti za različite ciljeve učenje, u bilo koje vreme tokom obrade nastavne oblasti

Kao zadatak za ponavljanje i prikupljanje  

Učesnici u paru mogu preko brainstorming-a da prikupe pojmove vezane za neku (poznatu ili nepoznatu) temu.

Za vežbanje nastavnih sadržaja 

Učesnici mogu npr. da vežbaju čitanje, računanje, izražavanje u paru.

Za kontrolu naučenog napamet 

Parovi mogu da preslišavaju jedno drugog zapamćeno znanje.

Za naizmenično dopunjavanje i proveru 

Prilikom traženja važnih informacija iz članaka, knjiga ili sa interneta.

Kod rešavanja složenih zadataka koji bi pojedincu bili teški ili bi dugo trajalo rešavanje.

Nakon rešavanja pojedinačnih zadataka.

Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Rad u paru', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje

Ja za deset godina


Razmišljanje o željama, ciljevima, potrebama, bolje upoznavanje sebe i formulisanje sopstvenih očekivanja

U svetu interesovanja


Prepoznavanje sopstvenih interesovanja i njihovo povezivanje sa svetom rada

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Dilema izbora: kojim putevima obrazovanja i karijere


Razmišljanje o ličnim razlozima i motivima za izbor škole i zanimanja i definisanje sopstvenih očekivanja od karijere