Rad u grupi

Rad u grupi je socijalni oblik nastave, kod koje se na ograničeno vreme vrši podela svih učesnika na više manjih radnih grupa, koje rade zajedno na obradi tema koje dobiju od voditelja/ke ili sami dogovore i čiji rezultati rada u kasnijim fazama nastave mogu da budu korisni za sve učesnike. Karakteristike učenja kroz grupni rad su: socijalna interakcija, međusobna saradnja, trajna komunikacija, zajednički ciljevi, određeni broj prihvaćenih normi, izdiferencirane socijalne uloge, organizacija rada. Grupni rad može da se primeni na svim mestima i za različite ciljeve učenja. Prema konstrukciji razlikujemo fazu pripreme, realizacije i sumiranja rezultata.

Procedura / sprovođenje metode: Prvo treba formirati grupe bilo nasumice, prema interesovanjima ili simpatijama, pri čemu se kriterijumi izbora uglavnom određuju prema planiranim zadacima. Pre pravog rada u grupi prvo se u plenumu svi upoznaju sa planiranim vremenom za rad i zadacima i podeli se eventualno materijal. Nakon toga voditelj/ka u toku radne faze postaje posmatrač u pozadini i samo povremeno pomaže grupama. Unutar grupe prvo treba odrediti funkciju pojedinačnih članova grupe, pre nego što se pokrene razgovor o samom zadatku.

U fazi rada članovi grupe ciljano sakupljaju informacije, grupišu ih i obrađuju ih u skladu sa zadatkom. U zavisnosti od zadatka grupa odlučuje koji medij će koristiti (tabla, projektor, prezentacija u power pointu ...) i o ostalim specifičnostima za predstavljanje svojih rezultata. Nakon rada u grupi, članovi sumiraju rezultate rada i predstavljaju ih ostalim učesnicima kako bi se obezbedilo prenošenje znanja svima. Pri tome mogu i zajedno da se analiziraju i ocene rezultati. Druga mogućnost obrade sadržaja je da se formiraju nove grupe u kojima će biti i po jedan član iz stare grupe koji će predstaviti rezultate iz prethodne grupe. Tako će se u svim grupama raspravljati o rezultatima svih grupa.

Rezultati radnih grupa mogu da se predstave:

- kao celina ili po delovima

- kao tekstovi, brojevi, slike, grafikoni, skice, nacrti ili neke druge forme

- pomoću tehničkih sredstava ili bez njih

- dobrovoljno ili po instrukciji

- od strane jednog učesnika, više njih ili svih učesnika

- od strane dobrovoljaca, određenih ili izabranih članova grupe

- u strukturisanom ili nestrukturisanom obliku

- na tabli, na slajdovima, na plakatima, na šablonima za kopiranje, na ekranu, platnu ili bez pomoćnih sredstava

Karakteristike efektivne grupe su:

  • Zajednički ciljevi i rad; saradnja i međusobna pomoć

  • Lična odgovornost svakog člana grupe

  • Razmišljanje o rezultatima i radnim odnosima

  • Članovi su sposobni za rad u malim grupama

  • Redovna interakcija i uključivanje svih članova u podelu poslova

  • Sposobnost svih članova za interakciju i komunikaciju

  • Međusobno uvažavanja


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Rad u grupi', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenja

U svetu vrlina i vrednosti


Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između vrednosti i zanimanja

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Dilema izbora: kojim putevima obrazovanja i karijere


Razmišljanje o ličnim razlozima i motivima za izbor škole i zanimanja i definisanje sopstvenih očekivanja od karijere