Pretraživanje

Pretraživanje po internetu od učesnika/učesnica traži da se u odnosu na određenu temu i pitanja u okviru nje, podaci, odgovori i moguća rešenja pronađu putem interneta.


• Voditelj izabere temu ili tematske releje koje se nude na internetu, pripremi uslove za rad na internetu kao i dovoljan broj računarskih mesta za grupu. Važno je i da proveri računarske kompetencije odnosno mogućnost samostalnog pretraživanja na internetu i ponudi pomoć ako je potrebna. Može i da izradi releje na internetu čija je prednost u tome što se onda releji mogu individualno prilagoditi nastavnom predmetu u nastavi ili sadržaju koji se obrađuje i nivou postignuća odeljenja / grupe.

• Na početku releja učenicima se daje određen broj pitanja, koja treba da reše pomoću interneta a postoji mogućnost da se grupi da lista sa linkovima koju treba da iskoriste za obradu pitanja. Alternativno, učesnici mogu da pronađu i preko pretraživača, što povećava nivo zahtevnosti. Voditelj proverava se da li su i kako učesnici razumeli zadatak koji im je postavljen. Kad učesnici završe zadatak, najavljuje i obezbeđuje uslove za prezentaciju postignuća u pretragama po internetu, daje pojedninačne povratne informacije a potom plenarno sledi analiza prikupljenih informacija.

Radionice

Imamo 5 radionica u okviru metoda 'Pretraživanje', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Dilema izbora: kojim putevima obrazovanja i karijere


Razmišljanje o ličnim razlozima i motivima za izbor škole i zanimanja i definisanje sopstvenih očekivanja od karijere

Poznajem zanimanja, puteve obrazovanja i karijere


Upoznavanje sa različitim izvorima informacija o školama, zanimanjima i karijeri, samostalno prikupljanje, selektovanje i obrada relevantnih informacija