Predavanje

Predavanje/izlaganje/mini lekcija predstavlja dobro osmišljeno i struktuirano izlaganje/predavanje koje prezentuje predavač na zadatu temu tokom kojeg se učesnicima prezentuju informacije, ideje, na efektan i interesantan način.

• Voditelj priprema informaciju tako što izabere sadržaj, struktuira informaciju i razmisli o načinima prenosa informacije učesnicima/učesnicama na jasan, razumljiv, motivišući i interesantan način. Voditelj može da pripremi i sredstva ili materijale za predavanje kojima će obezbediti pažnju učesnika i učiniti da sadržaj bude efektnije predstavljen.

• Zadatak voditelja je da vodi računa o temi i sadržaju, bira informacije, struktuira sadržaj, ima fokus na temu, inicira veze i odnose u samom sadržaju, postavlja pitanja, povremeno proverava pitanjima razumevanje izloženog sadržaja, vodi računa o vremenu za izlaganje, uvaži ako se pojave komentari i reakcija učesnika i sumira kratko i efektno izlaganje.

Radionice

Imamo 5 radionica u okviru metoda 'Predavanje', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Uloga omladinskih koordinatora za profesionalnu orijentaciju


Definisanje potreba mladih u odnosu na profesionalnu orijentaciju i definisanje dobiti od učestvovanja u programu

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženju

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom


Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju sa ekspertom

Slika savremenog sveta rada i ključne kompetencije za zanimanja 21. veka


Razmišljanje o savremenom svetu rada i definisanje ključnih kompetencija za zanimanja u 21. veku