Linija procene

U ovoj metodi učesnici/učesnice se u odnosu na postavljenu tvrdnju, rasporede u prostoru tako da pozicija izražava njihov stav u odnosu na tvrdnju. Koristi se za uvođenje u tematsku oblast za dobijanje slike o stavovima u odnosu na temu i pokretanje diskusije.

 

  • Voditelj izabere temu i definiše tvrdnje u vezi sa tim, napiše na flip-čart papiru ili na tabli tvrdnju (ako ih je više, piše ih na A4 papirima, važno je da ih svi učesnici/učesnice mogu videti) i formira skalu procene kojom se izražavaju stavovi učesnika/učesnica u odnosu na tvrdnju. Pravila za korišćenje metode: svako iz grupe izražava svoj stav; svako donosi samostalno odluku koji stav zastupa; svako iz grupe izražava stav tako što bira jednu od ponuđenih varijanti: saglasnost, neutralnost, nesaglašavanje i raspoređuju se u prostoru u odnosu na stav bez procene stavova drugih. Skalu voditelj pokazuje učesnicima/učesnicama kao trostepenu skalu procene za izražavanje stava u prostoru:


Saglašavanje:


Saglasan/a sam

Nesaglašavanje:


Nisam saglasan/a
Neutralni stav


Nisam siguran/a, ne znam


  • Voditelj obezbedi slobodan prostor kako bi učesnici/učesnice kretanjem u prostoru i grupisanjem po pojedinim elementima skale procene, mogli da izraze svoj stav, poziva učesnike da saslušaju instrukciju za izražavanje svog stava i opredeljivanje u vezi sa tvrdnjom a zatim da izraze svoj stav/stanovište u vezi sa tvrdnjom. Poželjno je da voditelj na jednom primeru demonstrira primenu metode.


 

  • Voditelj daje jedan minut za razmišljanje, a zatim svako od učesnika mora da odredi stav u vezi sa tvrdnjom, i da se ode u određeni deo prostora. Potrebno je da učesnici nezavisno od toga kako se drugi/druge raspoređuju, stanu slobodno u onaj deo prostora koji izražava njihov lični stav u vezi sa tvrdnjom.


 

  • Voditelj ohrabruje učesnike/učesnice da pogledaju raspored i sliku koja je tima time dobijena i otvara diskusiju na grupi kako im se čini ovaj raspored, šta raspored govori o stavovima, vodeći računa da ostali učesnici/učesnice pažljivo slušaju.


 

  • Animira učesnike/učesnice da, ko želi, obrazloži svoj stav u vezi sa tvrdnjom. Nakon razmene, obrazloženja i argumentacije stava, proverava sa grupama da li i sada ostaju pri svojim stavovima ili možda, nakon razmene i drugačijih uvida, mogu drugačije da se opredele u odnosu na početni stav.


 

Radionice

Imamo 3 radionice u okviru metoda 'Linija procene', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Rezime


Osvrtanje na prethodne korake i analiziranje trenutne situacije

U svetu interesovanja


Prepoznavanje sopstvenih interesovanja i njihovo povezivanje sa svetom rada