Karusel

Priprema/materijal:

  • Napraviti spisak tema  (kod grupa gde se učenici poznaju međusobno mogu se pokrenuti sasvim "privatna" pitanja)

  • poređati stolice u dvostruki krug, tako da stoje jedna naspram druge

  • Materijal: list sa temama (2 učesnika = 1 list)
    instrument koji proizvodi buku (zvonce, pištaljka, zvečka ...)


Primena:

1. Grupu podeliti na dva dela, na unutrašnji i spoljašnji krug.
2. Teme dati unutrašnjem krugu.
3. Učesnici određuju teme za diskusiju tj. odgovarajuće pitanje i diskutuju o tome sa osobom koja sedi preko puta (oko 3-5 minuta).
4. Jasno prekinuti razgovor (zvonce)
5. List sa temama dati spoljašnjem krugu.
6. Spoljašnji krug se pomera za jedno mesto ulevo
7. Učesnici - iz spoljašnjeg kruga određuju temu za razgovor, dalje kao kod tačke 3.
8. Teme dati unutrašnjem krugu - ponovo pomeranje za jedno mesto - ...
9. Zajednička diskusija u plenumu.

Pomoć za sumiranje rezultata (oko 15 minuta):

  • Koje teme sam izabrao, koje izbegavao?

  • Šta su me pitali?

  • Ko me je najviše iznenadio?

  • Koje teme je grupa više puta pomenula?

  • Da li mi je bilo prijatnije da me ispituju ili da sam izaberem temu?


Napomene i saveti:

Postaje vrlo živo i ponekad bučno. To obično nije problem, dovodi do aktiviranja i participacije skoro svih članova grupe, kod neparnog broja učesnika ostaviti slobodno jedno mesto, tako da svaki krug po jedan učesnik ne učestvuje u razgovoru. Spoljašnji i unutrašnji krug treba i jednom da se zamene kod pomeranja za jedno mesto, pri tome obavezno voditi računa o pravcu pomeranja, budući da svaku put treba da dobijemo nove parove.

Radionice

Imamo 2 radionice u okviru metoda 'Karusel', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade