Intervju sa ekspertom

Intervju sa ekspertom predstavlja nastavnu metodu, kod koje se učenici ne informišu iz medija već direktno kod pravih stručnjaka. Ova metoda je dobra posebno u slučajevima kada od stručnjaka možemo da dobijemo informacije do kojih preko čisto tradicionalnih medija možemo da dođemo vrlo teško ili skoro da je to nemoguće.

Ukoliko se intervjuisanje eksperata temeljno pripremi, sprovede i evaluira, mogu se ispuniti tri didaktičke funkcije:

 

• Motivacija: Intervjuisanje eksperta može povećati zainteresovanost učenika za nastavno gradivo.

Prenošenje znanja: Od stručnjaka učenici dobijaju posebno stručne informacije.

Vežba praktičnih veština: Budući da učenici u toku razgovora postavljaju povratna pitanja da bi dobili objašnjenje, istovremeno se vežba i stručna obrada informacija.

 

Intervjuisanje stručnjaka kao nastavna metoda deli se na tri faze: priprema, sprovođenje i naknadna obrada (sumiranje rezultata i evaluacija).

 

Priprema

Ova metoda priprema se na tri nivoa. Prvi nivo predstavlja blagovremeno vremensko planiranje. Upravo kada se radi o nekom mladom ekspertu, koji još ide u školu, ili o nekom zaposlenom ekspertu, potrebno je da se na vreme planira poseta.

Drugi nivo pripreme služi za to da se ekspert informiše o nastavi i o odeljenju/grupi. Ekspert bi trebalo da bude upoznat sa nastavnim kontekstom, da bi mogao da oceni o kojim sadržajima može da govori i koje detaljnije treba da objasni.

Za uspeh intervjua važno je da se ekspert upozna sa nivoom razumevanja kod učenika da bi se koristio jezikom koji je primeren učenicima. Osim toga, treba da se pripremi na to da će morati da objašnjava stručne izraze.

Treći nivo čini priprema učenika. Učenici su uglavnom uzdržani kada se neka nepoznata osoba pojavi u učionici. Da bi se sprečilo eventualno da "učenici ostanu bez teksta", preporučuje se da se pitanja za eksperta pripreme unapred.

Nije dovoljno da se pre posete pripreme samo pitanja, već i takozvani oblik ispitivanja. To znači da unapred treba da se utvrdi kako će se postavljati pitanja. Da li npr. da pitanja postavljaju svi učenici ili će se formirati grupa koja će voditi intervju. Druga mogućnost se sastoji u tome da se sva pitanja podele po odeljenju tako da svaka klupa ili učenici koji sede u nekoliko klupa budu zaduženi za neku tematsku oblast.

U pripremnoj fazi treba da se utvrdi kako će se beležiti rezultati intervjuisanja, da li da nekoliko učenika vodi zapisnik ilisvi učenici treba da pišu beleške. Na kraju pripremne faze treba se dogovoriti o potrebnom radnom materijalu, rasporedu sedenja i pripremi kartica sa imenima.

 

Sprovođenje

Dogovorom sa ekspertom i pripremom učenika nastavnik/voditelj je obezbedio najvažnije uslove za sprovođenje intervjua. U toku posete nastavnik/voditelj se nakon kratkog uvoda povlači u pozadinu. Interveniše samo onda ako mu se čini da je ugrožen kompletan tok intervjuisanja usled npr. nedisciplinovanosti pojedinih učenika ili ako smatra da je stručnjak suviše zahtevan za razred.

 

Naknadna obrada (sumiranje rezultata i evaluacija)

Nastavnik/voditelj u toku intervjuisanja nije mogao da pojasni nejasnoće ili da daje dodatne informacije. Osim toga, pitanjima nije mogao da proveri da li su učenici sve razumeli. Sve to može da se uradi u ovoj fazi.


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Intervju sa ekspertom', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom


Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju sa ekspertom