Brainstorming

Brainstorming je metoda za ispitivanje predznanja i mišljenja učesnika. Pomoću ove metode za kratko vreme mogu da se prikupe brojne ideje o jednoj temi.

Upotreba: Voditelj/ka odredi temu ili je izabere sa učesnicima. Tema može da se ispiše na tabli ili da se vizuelno predstavi. Pravila metode brainstorming učesnicima predstavlja voditelj/ka:

  • Ideje svako glasno izgovori i voditelj zapisuje na tabli.

  • Učesnici mogu da puste mašti na volju.

  • Drugi članovi grupe ne komentarišu ideju.

  • Učesnici mogu da se nadovežu na neku ideju i dalje da je razvijaju.


Napomena: Brainstorming ne treba primenjivati u ovom obliku u plenumu kada je velika grupa. Svakom učesniku u plenumu dajte jednu do dve moderacijske kartice na kojima može da napiše po jednu ideju, pojam i sl. Nakon kratkog perioda sakupite kartice, zakačite ih na moderacijsku tablu i grupišite ih tako što ćete srodne ili slične pojmove zakačiti jedan pored ili ispod drugog. Svaku grupu pojmova možete označiti nekim zajedničkim pojmom. Alternativno možete sa učesnicima zajedno da napravite mapu uma na tabli ili plakatu.

Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Brainstorming', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Ja za deset godina


Razmišljanje o željama, ciljevima, potrebama, bolje upoznavanje sebe i formulisanje sopstvenih očekivanja

U svetu vrlina i vrednosti


Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između vrednosti i zanimanja

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženju

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom


Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju sa ekspertom