Analiza teksta

U metodi korišćenja tekstova/novina/žurnala/časopisa učesnici na osnovu različitog materijala kao impulsa, analiziraju na određenu temu.
• Voditelj izabere temu za razgovor i analizu, pripremi raznovrstan pisani materijal kao impuls za razgovor, pripremi uslove za rad tako što sav materijal postavi na stolove oko kojih se raspoređuju grupe za rad. Svaka grupa dobija po nekoliko primeraka nekog pisanog materijala. Voditelj pripremi cedulje sa odgovarajućim brojevima a učesnici ih izvlače. Potom se svi sa brojem 1 okupljaju oko prvog stola, svi sa brojem 2 oko drugog i tako redom kako bi se formirale grupe za rad sa pisanim materijalom.

• Voditelj objašnava učesnicima da se na stolovima nalaze različiti pisani materijali kao impuls za razmenu i analizu na zadatu temu. Kada se kao grupa okupe oko materijala, učesnici bi trebalo da pogledaju, pročitaju naslove kako bi pronašli članke koji govore o temi kojom se bave ili da pronađu slike koje ilustruju temu. Zatim daju komentare o pročitanom. Analiza pisanog materijala i komentar mogu biti predstavljeni rečima, rečenicom, iskazom, pasusom, opisom, delom teksta koji ima smisao i povezanost sa temom.

• Sledi prezentacija pisanog materijala na kome se radilo a zatim se daju povratne informacije grupi. Plenarna analiza podrazumeva da voditelj proverava sa učesnicima šta su novo naučili i sumira nakon analize produkata.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Analiza teksta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Poznajem zanimanja, puteve obrazovanja i karijere


Upoznavanje sa različitim izvorima informacija o školama, zanimanjima i karijeri, samostalno prikupljanje, selektovanje i obrada relevantnih informacija