Akciono planiranje

 

U ovoj metodi se izrađuje plan u kome se preciziraju konkretni koraci kao aktivnosti, saradnici, vremenska dinamika i načini u rešavanju određenog problema.

• Voditelj pripremi temu ili definiše problem za koji se radi plan akcije i unapred pripremi na flip-čart papiru ili na tabli shemu plana akcije i flomastere/markere za rad grupa na osnovu sheme.

SHEMA ZA PLAN AKCIJEPLAN AKCIJE ZA:______________________________________________

                               (UPISATI KOJA SE PROMENA ŽELI POSTIĆI)

ŠTA


(konkretne aktivnosti)KO


(saradnici)KAD


(vremenska dinamika)KAKO


(načini)IZVORI DOKAZAOČEKIVANI ISHOD
 


 

 

 

 
• Voditelj formira manje grupe učesnika/učesnica, daje uvod u problem i poziva da saslušaju instrukciju za rad u grupama. Zadatak je da pogledaju shemu plana akcije i da u odnosu na promenu koju žele da naprave (upišu je u predviđeno polje), da razmisle, svako za sebe pojedinačno u roku od 2-3 minuta, a onda i da razmene misli u grupi -- ŠTA je to što ćete prvo uraditi, koje ćete aktivnosti preduzeti da biste rešili problem, KO će vam biti saradnici i podrška u realizaciji aktivnosti koje ste predvideli, KADA ćete koju aktivnost ostvariti (napravite vremensku dinamiku što konkretniju), KAKO ćete ostvariti predviđene aktivnosti, navedite način na koji ćete delovati kako biste ostvarili željenu promenu i rešili postavljeni problem, IZVORE DOKAZA za promenu odnosno koju ćete dokumentaciju predvideti za ostvarenje i praćenje promene i ŠČEKIVANI ISHOD koji želite da postignete. Kada razmisle o zadatku, trebalo bi da razmene u grupi predloge nakon i dogovora da ih upišu u predviđena polja. Za rad u grupamapotrebno je 40 minuta. Zatim na nivou grupe, jedna osoba prezentuje plan akcije.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Akciono planiranje', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Akcioni plan


Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta odluka sprovela u delo