70 minuta


Radionice

Imamo 3 radionice u okviru metoda '70 minuta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženju

Poznajem zanimanja, puteve obrazovanja i karijere


Upoznavanje sa različitim izvorima informacija o školama, zanimanjima i karijeri, samostalno prikupljanje, selektovanje i obrada relevantnih informacija

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom


Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju sa ekspertom