Uloga privrede u profesionalnoj orijentaciji

02. 09. 2012.

Uloga privrede u profesionalnoj orijentaciji


02. 09. 2012.
Jedna od inovacija u savremenom konceptu programa profesionalne orijentacije jesu susreti sa svetom rada. Ostvarivanje tih realnih susreta predstavlja priliku da učenici/ce završnih razreda osnovne škole posete preduzeće. Tom prilikom, preko anketiranja i intervuisanja predstavnika zanimanja i raspitivanja u preduzećima za željeno zanimanje kao i isprobavanjem prakse u pojedinim zanimanjima, učenici/ce proveravaju svoju odluku o izboru škole i zanimanja.

Predstavnici/ce preduzeća imaju višestruku ulogu u okviru programa profesionalne orijentacije:
• omogućavaju realan susret mladih sa svetom rada,
• pružaju podršku lokalnoj zajednici u definisanju potreba tržišta rada i ekonomskog razvoja;
• pomažu proces donošenja odluka škola u vezi sa kompetencijama učenika i savremenim trendovima u obrazovanju;
• dugoročno uspostavljaju saradnju privrede, tržišta rada i obrazovanja u planiranju i razvoju programa profesionalne orijentacije;
• deluju kao član tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu;
• doprinose povezivanju profesionalaca na lokalnom nivou na polju profesionalnog orijentisanja mladih u skladu sa sopstevnim potrebama, željama i mogućnostima ali i sa kontekstom i uslovima sredine u kojoj žive.

Brošura Preduzeća za osnovce, napravljena da bi pomogla preduzećima da se bolje pripreme za susrete sa učenicima, pruža konkretne informacije o:
• programu i projektu profesionalne orijentacije;
• karakteristikama realnih susreta;
• pripremi preduzeća/ustanove i škole za ostvarivanje realnih susreta;
• razvojnim karakteristikama učenika/ca završnih razreda osnovne škole;
• mogućnostima za razvoj programa i razmeni iskustava;
• unapređivanju partnerstva i saradnje preduzeća i škola;
• dokumentaciji za ostvarivanje realnih susreta.

Dobiti za preduzeća u ostvarivanju realnih susreta ogledaju se u sledećem:
• društvena odgovornost u ostvarivanju obrazovno-vaspitnih ciljeva i nacionalne strategije za mlade,
• pružanje prilike da učenici/ce o željenom zanimanju uče od profesionalaca i da stvore sliku o zanimanjima i svetu rada kako bi doneli, za sebe, najbolju odluku o budućem zanimanju i školovanju,
• usklađivanje sa promenama i razvojem u oblasti profesionalne orijentacije i razvoja karijere kroz odgovor na zahteve adekvatne pripreme učenika/ca za proces opredeljivanja za školovanje i željeno zanimanje,
• unapređivanje razvojnih kapaciteta i kompetencija preduzeća, posebno onih koji se odnose na rad sa mladima,
• uspostavljanje partnerskih i odnosa saradnje sa školama i drugim akterima i institucijama,
• transfer znanja i veština na druge oblasti rada preduzeća,
• organizovanje prakse je prilika da se utiče na unapredjivanje procesa obrazovanja i vaspitanja učenika/ca iz osnovnih škola i njihovu pripremu za školovanje i zanimanje i dalje uključivanje u radne procese pri zapošljavanju,
• korisne povratne informacije o preduzeću iz perspektive učenika/ca i koordinatora iz škole,
• deo su sistemske povezanosti aktera/institucija i imaju usaglašen pristup pitanjima profesionalne orijentacije i razvoja karijere,
• imaju mogućnost da jasnije utiču na definisanje potreba lokalnog tržišta rada i upisne politike škola,
• podizanje renomea i publiciteta preduzeća, promocija na lokalu,
• poboljšanje konkurentnosti.

Pozivamo sve vas, predstavnike/ce preduzeća/organizacija/ustanova/kompanija, da otvorite vrata učenicima/cama za raspitivanje u preduzeću i isprobavanje prakse.