Šta je mentorstvo u oblasti profesionalne orijentacije?

04. 09. 2012.

Šta je mentorstvo u oblasti profesionalne orijentacije?


04. 09. 2012.
Mentorstvo predstavlja složen, interaktivan proces komunikacije i medjusobnih odnosa izmedju pojedinaca različitog nivoa stručnosti, sa ciljem prenosa relevantnih znanja, veština, iskustva i psihosociјalne podrške za kariјeru i/ili profesionalni razvoј.

Specifičnost mentorstva je da u komunikaciјi tokom odredjenog vremenskog perioda, osoba koјa ima veća relevantna znanja, mudrosti, iskustva (mentor) podržava i vodi osobu/e za koјe se smatra da imaju manje (mentorisanog).
U programu profesionalne orijentacije, nakon obuke sa deset škola, mentorska škola postaje jedna, koja ispuni uslove i kriterijume, i kreće u proceduru za osvajanje statusa mentorske škole. Nakon dodatnih obuka i podrške, mentorska škola ostvaruje mentorstvo prema drugim školama kroz sledeće korake:

• Kreiranje i primena programa i plana mentorstva;
• Interakcija za podršku, razmenu ideja i horizontalno učenje, prenošenjem saznanja i veština iz oblasti profesionalne orijentacije putem individualnog ili grupnog mentorisanja;
• Vodjenje dva mentorska sastanaka sa ciljem osnaživanja škola da razviju svoje kapacitete za pružanje usluga profesionalne orijentacije, primene i razviju program u svojim sredinama;
• Bliska saradnja sa TiPO na lokalu, kroz razmenu kadrova i saradnju u ostvarivanju zajedničkih akcija i manifestacija u oblasti profesionalne orijentacije.


Mentor/ka u programu profesionalne orijentacije, edukovani za svoju ulogu, zadatke ostvaruju u bliskoj saradnji sa školskim timom za profesionalnu orijentaciju.

Zadatak mentora/ke je da pomogne školi i podrži je u:

• razvoju oblasti profesionalne orijentacije kao dela školske relevantne dokumentacije;
• obuci zaposlenih za primenu sadržaja i načina sprovođenja programa profesionalne orijentacije po petofaznom, dinamičnom modelu profesionalne orijentacije;
• uspostavljanju procedura u izgradnji mreže škola i mreže sa partnerima u oblasti profesionalne orijentacije;
• evidentiranju, praćenju učenika/ca i izveštavanju na nivou ustanove, lokalne zajednice i sistema obrazovanja;
• razvoju tima za iniciranje i uspostavljanje partnerskog i mentorskog odnosa sa drugim školama;
• razvoju učeničke participacije i radu vršnjačkog tima za profesionalnu orijentaciju;
• uspostavljanju trajne saradnje sa roditeljima u oblasti profesionalne orijentacije;
• savetovanju učenika/ca i ostvarenju mreže podrške roditelja i nastavnika;
• pronalaženju servisa u okviru lokalne zajednice koji im mogu pružiti pomoć i podršku;
• organizovanju manifestacija u oblasti profesionalnog orijentisanja uz dodatno osnaživanje za promovisanje profesionalne orijentacije u lokalnoj zajednici.
Ishodi rada mentora/ke su:

• Izgrađena i funcionalna mreža škola i partnera u profesionalnoj orijentaciji;
• Realizacija programa profesionalne orijentacije u školi po petofaznom dinamičkom modelu profesionalne orijentacije;
• Program profesionalne orijentacije kroz koncept usluga ugrađen u dokumenta i praksu škole;
• Profesionalci, učenici/ce i roditelji doživljavaju školu kao mesto adekvatne pripreme za budući profesionalni život i profesionalni razvoj;
• Školski tim izgradio partnerske i mentorske odnose sa drugim školama i partnerima na lokalu.