Koje su obaveze škole koje se uključuju u projekat profesionalne orijentacije?

02. 09. 2012.

Koje su obaveze škole koje se uključuju u projekat profesionalne orijentacije?


02. 09. 2012.
Programom profesionalne orijentacije buće obuhvaćene sve osnovne škole i lokalne kancelarije za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2013. godine, u skladu sa strukturom i dinamikom koji su dogovoreni sa Ministarstvom prosvete i nauke i tehnološkog razvoja kao partnerom u projektu i u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.
Aktivnosti koje se ostvaruju na obuci u radionicama sa učenicima/cama i mladima, omogućavaju im primereno uzrastu, izgrade saznanja, razviju umenja, sposobnosti i vrednosti koje će biti osnova za samostalno, kompetentno, odgovorno i valjano odlučivanje o izboru škole i zanimanja, planiranje karijere i uključivanje u svet rada.

Obaveze škole koje se uključuju u projekat profesionalne orijentacije su da:
• sagledaju kapacitete i prepoznaju motivaciju i interes za učešće;
• obezbede da svi stručni i upravni organi škole budu informisali i daju saglasnost za učešće;
• program profesionalne orijentacije uključite u relevantna dokumenta škole;
• formiraju školski tim za profesionalnu orijentaciju u sastavu stručni saradnik/ci i nastavnik/ci. Za škole koje imaju do 3 odeljenja u 7. i u 8. razredu, tim čine dva člana, za škole sa više od 3 odeljenja u 7. i u 8. razredu, tim čine tri člana;

• obezbede učešće tima na bazičnoj obuci;
• realizuju program profesionalne orijentacije sa učenicima 7. i 8. razreda tokom cele školske godine prema modelu implementacije koji izaberu u odnosu na mogućnosti i kapacitete škole;
• dokumentuju aktivnosti škole u realizaciji programa;
• obezbede učešće tima na mentorskim sastancima;
• doprinesu razvoju mreže škola i partnera u programu profesionalne orijentacije kroz akcije i manifestacije na lokalu ili na nacionalnom nivou.

Sa ciljem jačanja kapaciteta škole u oblasti profesionalne orijentacije učenika, za škole je obezbedjeno:

• sredstva za obuku školskih timova prema akreditovanim programima;
• priručnike za tim za rad sa učenicima;
• portfolio za učenike 7. i 8. razreda;
• mentorsku podršku mentora/ki iz mentorskih škola koji će kontinuirano podržavati i osnaživati školske timove u realizaciji programa;
• podršku u umrežavanju i stvaranju partnerstava sa zainteresovanim stranama i privredom u lokalnoj zajednici.

Tokom realizacije programa zainteresovane škole, koje budu ispunile odgovarajuće kriterijume, imaće mogućnost da se dalje razvijaju kao mentorske do model škole u oblasti profesionalne orjentacije, što podrazumeva sledeće:

• Školski tim se proširuje na pet članova;
• školski tim pohadja dodatne akreditovane obuke za mentorstvo u oblasti profesionalne orijentacije;
• školski tim uključuje najmanje 51% učenika/ca u realizaciju radionica;
• obavezno ostvarivanje realnih susreta;
• izbor jedne od oblasti specijalizacije i pilotiranje oblasti specijalizacije sa drugom školom iz okruženja;
• dalje širenje i razvoj programa profesionalne orijentacije u svom okruženju.