Realni susreti

U ovoj oblasti mlada osoba je osnažena da upoznaje zanimljive mogućnosti školovanja i zanimanja u praksi. Realni susreti sa svetom rada omogućuju mladima da se upoznaju sa različitim profesijama, radnim okruženjem, isprobaju radne zadatke i tako provere izbor željenog zanimanja / školovanja.
Pod pojmom „realni susreti“ podrazumevaju se svi direktni susreti sa svetom rada:

  • 1. Poseta i raspitivanje o zanimanjima: učenicima/cama i mladima pruža se mogućnost da se u preduzeću raspitaju putem intervjua sa ekspertima i posmatraju zaposlene tokom procesa rada.
  • 2. Susreti sa predstavnicima/cama zanimanja: predstavnik/ca zanimanja dolazi u školu ili kancelariju za mlade i razgovara sa osnovcima i mladima i informiše ih o zanimanju.
  • 3. Pratim te na poslu: mladi dobijaju priliku da provedu jedan radni dan kao „senka“ zaposlenom i steknu uvid u radne zadatke koji se ostvaruju na određenom radnom mestu.
  • 4. Pratim te na praksi: učenici/ce dobijaju mogućnost da provedu jedan dan kao „senka“ srednjoškolcu/ki ili studentu/kinji na praksi i na taj način steknu uvid u radne zadatke na određenom radnom mestu.
  • 5. Isprobavanje zanimanja: učenici/ce i mladi u preduzeću imaju priliku da učestvuju u jednostavnim radnim zadacima u okviru procesa rada.
  • 6. Praksa u preduzeću: mladi u preduzeću, uz mentorsko praćenje, obavljaju radne zadatke u okviru prakse.
  • 7. Dan devojčica / Dan dečaka: mladi imaju mogućnost da isprobaju netipično zanimanje za svoj pol.

Kako bismo vam olakšali pripremu i realizaciju realnih susreta sa svetom rada, napravili smo Vodič za preduzeća i škole u realizaciji realnih susreta sa svetom rada, koji mozete preuzeti OVDE.

Realni susreti predstavljaju inovaciju u našem obrazovnom sistemu i u sektoru za mlade, sa mnogobrojnim koristima za sve učesnike:

  • Mladi imaju mogućnost da se upoznaju sa realnim okolnostima (mogućnostima daljeg školovanja, realnim potrebama na tržištu rada) što je važan korak na putu ka odluci.
  • Preduzeća imaju mogućnost da utiču na stvaranje kvalitetnih, motivisanih i kompetentnih zaposlenih koji su spremni da pruže inicijativu i stalno grade svoja znanja i veštine.
  • Šira zajednica sa mladima koji su izabrali pravu karijeru je zajednica koja beleži društveni i ekonomski rast.

Ciljevi

Opšti cilj ove oblasti učenja je upoznavanje sa svetom rada i oprobavanje mladih u autentičnim situacijama u svetu rada.
Mlada osoba bi trebalo da sazna koje joj koristi donosi realni susret „na licu mesta“ za njenu odluku. Treba da razmisli šta propušta ako ne izvrši ovaj način raspitivanja (isprobavanje prakse/praksa u preduzecima/školama). Na ovaj način upoznaje svoje preduzeće/ školu i treba dobro da se pripremi za moguć realni susret. Prilikom pripreme realnih susreta važno je dobro se upoznati sa uslovima i pravilima ponašanja , kao i dogovora, izmedu ostalog, oko radnog stava, načina ophođenja i sl.
Da bi se uspešno sproveli realni susreti, veoma je važno osvetliti korist koju mladi imaju od njih, neophodnost dobre pripreme realnih susreta, kao i zahteve za njihovu realizaciju, praćenje i refleksiju. Za praćenje sopstvenog postignuća mladoj osobi treba ponuditi mogućnost intenzivne, strukturisane refleksije (npr. analiza i procena „povratne informacije“ preduzeća/škola) i zajedno sa njom ispitati da li su iskustva, odnosno saznanja bila u skladu sa prvobitnim očekivanjima.

Programski sadržaji

Putem realnih susreta, koji se ostvaruju uzimajući u obzir celokupan tok procesa obrazovanja, odnosno izbora zanimanja, mladi treba da steknu saznanja o svetu rada i zanimanja. Stoga je važno da te susrete temeljno pripreme i naknadno obrade stečeno znanje i iskustvo, kako bi bili u stanju da se samostalno u potpunosti informišu o oblastima školovanja i rada koje ih zanimaju. Različiti su načini i brojne prilike za to. Na primer: anketiranjem eksperata (predstavnika škole i zanimanja), putem prakse u školama (višednevna praksa, dani otvorenih vrata) i preduzećima
(zanatske obuke i raspitivanje u preduzeću), posetom sajmovima za informisanje o zanimanjima, specifičnim manifestacijama koje promovišu rodnu osetljivost („Girls’ i Boys’ Day“).
Cilj je da iz svih ovih situacija mladi steknu nova saznanja i zaključke, te da put školovanja i željeno zanimanje podvrgnu testu realnosti; da upoznaju savetodavne ustanove koje nude pomoć za planiranje školskog/stručnog obrazovanja i da budu u stanju da za sebe iskoriste ponudu.

Klub 500+ preduzeća

Ključni akteri u omogućavajnju realnih susreta su preduzeća, ali i eksperti iz različitih oblasti rada, koji:
• Otvaraju vrata svog preduzeća i dobijaju priliku da ga predstave mladima
• Mladima predstavljaju svoje zanimanje
• Daju doprinos u pripremi sposobnih, kompetentnih i zadovoljnih zaposlenih u budućnosti
• Jasnije utiču na definisanje potreba lokalnog tržišta rada i upisne politike škola
• Postaju jedno od 500+ preduzeća koje ćemo promovisati kao društveno odgovorno preduzećeRadionice

Imamo 10 radionica u okviru modula Realni susreti, podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti