Mentorstvo

Šta je mentorstvo u oblasti profesionalne orijentacije?

Mentorstvo predstavlja složen, interaktivan proces komunikacije i medjusobnih odnosa izmedju pojedinaca različitog nivoa stručnosti, sa ciljem prenosa relevantnih znanja, veština, iskustva i psihosociјalne podrške za kariјeru i/ili profesionalni razvoј.

Specifičnost mentorstva je da u komunikaciјi tokom odredjenog vremenskog perioda, osoba koјa ima veća relevantna znanja, mudrosti, iskustva (mentor) podržava i vodi osobu/e za koјe se smatra da imaju manje (mentorisanog).

U programu profesionalne orijentacije, nakon obuke sa deset škola, mentorska škola postaje jedna, koja ispuni uslove i kriterijume, i kreće u proceduru za osvajanje statusa mentorske škole. Nakon dodatnih obuka i podrške, mentorska škola ostvaruje mentorstvo prema drugim školama kroz sledeće korake:

 • Kreiranje i primena programa i plana mentorstva;
 • Interakcija za podršku, razmenu ideja i horizontalno učenje, prenošenjem saznanja i veština iz oblasti profesionalne orijentacije putem individualnog ili grupnog mentorisanja;
 • Vodjenje dva mentorska sastanaka sa ciljem osnaživanja škola da razviju svoje kapacitete za pružanje usluga profesionalne orijentacije, primene i razviju program u svojim sredinama;
 • Bliska saradnja sa TiPO na lokalu, kroz razmenu kadrova i saradnju u ostvarivanju zajedničkih akcija i manifestacija u oblasti profesionalne orijentacije.

 

Mentor/ka u programu profesionalne orijentacije, edukovani za svoju ulogu, zadatke  ostvaruju u bliskoj saradnji sa školskim timom za profesionalnu orijentaciju.

Zadatak mentora/ke je da pomogne školi i podrži je u:

 • razvoju oblasti profesionalne orijentacije kao dela školske relevantne dokumentacije;
 • obuci zaposlenih za primenu sadržaja i načina sprovođenja programa profesionalne orijentacije po petofaznom, dinamičnom modelu profesionalne orijentacije;
 • uspostavljanju procedura u izgradnji mreže škola i mreže sa partnerima u oblasti profesionalne orijentacije;
 • evidentiranju, praćenju učenika/ca  i izveštavanju na nivou ustanove, lokalne zajednice i sistema obrazovanja;
 • razvoju tima za iniciranje i uspostavljanje  partnerskog i mentorskog odnosa sa  drugim  školama;
 • razvoju učeničke participacije i radu vršnjačkog tima za profesionalnu orijentaciju;
 • uspostavljanju trajne saradnje sa roditeljima u oblasti  profesionalne orijentacije;
 • savetovanju učenika/ca i ostvarenju mreže podrške roditelja i nastavnika;
 • pronalaženju servisa u okviru lokalne zajednice koji im mogu pružiti pomoć i podršku;
 • organizovanju manifestacija  u oblasti profesionalnog orijentisanja uz dodatno  osnaživanje za promovisanje profesionalne orijentacije u lokalnoj zajednici.

 

Ishodi rada mentora/ke su:

 • Izgrađena i funcionalna  mreža škola i partnera u profesionalnoj orijentaciji;
 • Realizacija programa profesionalne orijentacije u školi po petofaznom dinamičkom modelu profesionalne orijentacije;
 • Program profesionalne orijentacije kroz koncept usluga ugrađen u dokumenta i praksu škole;
 • Profesionalci, učenici/ce i roditelji doživljavaju školu kao mesto adekvatne pripreme za budući profesionalni život i profesionalni razvoj;
 • Školski tim izgradio partnerske i mentorske odnose sa drugim školama i partnerima na lokalu.

 

PRAKTIKUM za Mentorstvo