Mentorske škole

ŠTA JE MENTORSKA ŠKOLA?

Mentorska škola u programu Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu je škola koja ima najmanje petočlani tim profesionalaca za profesionalnu orijentaciju koji je prošao bazičnu obuku i obuku za timove mentorskih škola.

Mentorska škola ostvaruje program uz osnovne preporuke i  po posebnim kriterijumima:

  • U program je uključeno najmanje 51% sedmaka
  • U program je uključeno najmanje 51% osmaka
  • Škola ima formiran vršnjački tim za profesionalnu orijentaciju
  • Škola je ostvarila realne susrete

 

Uz ostvarene ove kriterijume, obaveza mentorske škole je da ima izrađen plan partnerstva kroz koje inicira i realizuje zajedničke aktivnosti u lokalnoj zajednici sa drugim školama koje su prošle obuku za profesionalnu orijentaciju; program mentorstva kroz koje podržava mentorkse škole mlađe generacije; plan i program specijalizacije kroz koje razvija jednu od faza, tema, oblasti ili kompetencija aktera u oblasti programa profesionalne orijentacije. Program specijalizacije treba da bude postavljen tako da se može razviti kao akreditovan program koji se može ponuditi drugim školama kao usluga u oblasti profesionalne orijentacije.

Kroz ispunjenje svih ciljeva kao mentorska škola, škola konkuriše za status Model škole u profesionalnoj orijentaciji.

KAKO SE POSTAJE MENTORSKA ŠKOLA?

U ostvarivanje statusa mentorske škole u oblasti profesionalne orijentacije kreće škola čiji je tročlani tim sebe i školu na bazičnoj obuci procenio da može da ostvari postavljene kriterijume za mentorsku školu i realizuje ciljeve i zadatke kao resurs centar za profesionalnu orijentaciju.

Procedura je sledeća: Dobrovoljno prijavljivanje za mentorsku školu je neposredno nakon bazične obuke. Prijavu tima  za osvajanje statusa mentorske škole razmatraju  treneri na obuci, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, kao i konsultantkinje za razvoj programa.  Nakon usaglašavanja, donosi se odluka o kojoj se obaveštava škola. Od 10 škola na bazičnoj obuci, samo jedna može da postane mentorska škola, bez obzira na broj prijava.

Odabrana mentorska škola proširuje svoj tročlani na petočlani tim, pohađa obuku za timove mentorskih škola i stara se da tim ispuni sve predviđene zadatke.

MENTORSKE ŠKOLE U SRBIJI

Beograd
Centralna Srbija
Istočna Srbija
Zapadna Srbija
Južna Srbija
Severna Vojvodina
Ostatak Vojvodine

ŠTA JE SPECIJALIZACIJA U OBLASTI PROFESIONALNE ORIJENTACIJE?

Specijalizacija u oblasti profesionalne orijentacije je poseban doprinos mentorske škole unapređenju kvaliteta programa, a za mentorske škole je nadogradnja na dobre rezultate koje je škola ostvarila u nekom od domena programa. Škola može da odlučiti da specijalizira bilo koji segment sadržaja, tj. fazu programa: samospoznaja, informisanje o svetu rada, informisanje o mreži škola i putevima karijere, realni susreti sa svetom rada i donošenje odluke. Takođe, oblast specijalizacije može biti i jačanje kapaciteta za profesionalnu orijentaciju nekog od aktera u i izvan škole u profesionalnoj orijentaciji, pre svega: roditelja, predstavnika preduzeća i ustanova od značaja za profesionalnu orijentaciju mladih.

Neki od dobrih rezultata koje su škole ostvarile u prošlom periodu kao što su originalnost, kreativnost, mogućnost da se iskustvo primeni i u drugim uslovima i sa drugim subjektima, značajni su atributi dobrog programa specijalizacije.

Kada odabere svoju specijalizaciju, mentorska škola kreira svoj plan i program specijalizacije, definiše ciljeve, zadatke, ciljnu grupu/e i aktivnosti kojima će ostvariti svoj cilj. Program treba da bude postavljen tako da se može razviti kao akreditovan program i ponuditi drugim školama u oblasti usavršavanja kompetencija za profesionalnu orijentaciju. Takođe, škola može da ponudi opservaciju dela/delova svog plana specijalizacije drugim zainteresovanim školama, kroz posetu profesionalaca/nastavnika.

Na putu do osvajanja statusa Model škole u profesionalnoj orijentaciji, mentorske škole imaju zadatak da svoj plan specijalizacije realizuju  u svojoj školi  i da ga u potpunosti prenesu u jednu zainteresovanu mentorsku ili bazičnu školu (replikacija programa).

Mentorske škole iz prvog i drugog kruga obuke, najčešće su za svoju oblast  specijalizacije birale realne susrete. U toj oblasti dale su značajan doprinos ostvarivanju realnih susreta u lokalnoj zajednici, počevši od planiranja, pripreme ustanova i preduzeća za prijem učenika, preko realizacije i objavljivanja rezultata.