Bazične škole

Većina škola u Srbiji su bazične škole: to su sve osnovne škole čiji je školski tim za profesionalnu orijentaciju pohadjao trodnevnu bazičnu obuku, i koje su krenule u implementaciju programa sa učenicima. Od bazičnih škola se očekuje da znanje stečeno na seminaru primene u praksi: da naprave plan implementacije i ugrade ga u svoja školska dokumenta, realizuju program profesionalne orijentacije sa (minimum) jednom grupom učenika, da budu aktivni učesnici mentorskih sastanaka, ali i da daju svoj doprinos u daljem razvoju programa tako što će da podele sa drugima svoja kreativna rešenja, ideje, kao i predloge šta i kako rade sa programom.

Zadaci Bazične škole:      

  • Po povratku sa bazične obuke školski tim za profesionalnu orijentaciju ima zadatak da predstavi program svim relevantnim akterima u školi: školskim organima i telima, učenicima/učenicama i roditeljima. Način predstavljanja kreira sam tim, uz obavezu da koristi materijale koji su dobijeni na obuci. U predstavljanju programa neophodno je naglasiti nosioce programa: Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju GIZ, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta, značaj programa za mlade, potrebe kojima izlazi u susret, objasniti petofazni model, i informisati o obimu čitavog projekta i broju škola koje su do sada uključene.
  • Po formiranju grupa učenika/ca zainteresovanim za profesionalnu orijentaciju, školski tim bira model i kreira plan implementacije, vodeći računa o broju uključene dece, mogućnostima škole i uključenosti kolega u realizaciju programa. Plan implementacije neophodno je da bude usvojen od strane školskih organa i ugradjen u dokumenta škole (godišnji plan rada škole i drugo, što će zavisiti i od izabranog modela implementacije).
  • Škola implementira program po dogovorenom planu tokom školske godine, a školski tim za profesionalnu orijentaciju ima obavezu da izveštava Nastavničko veće o postignućima u realizaciji programa.
  • Školski tim za profesionalnu orijentaciju ima obavezu učestvovanja na sastancima sa mentorskom školom koja je vid podrške za implementaciju programa, i da da doprinos u gradjenju partnerskih odnosa sa drugim bazičnim školama iz okruženja.
  • Ove godine posebnu podršku u lokalnoj zajednici u održavanju mreže za profesionalnu orijentaciju medju školama daće Tim za profesionalnu orijentaciju u lokalnoj zajedinici. Koordinatori školskih timova za profesionalnu orijentaciju iz bazičnih škola su članovi ovog lokalnog tela.

 

Kako Bazična škola postaje mentorska

 

Otvoren je konkurs za prelazak bazične škole u status mentorske škole.

ROK ZA PRIJAVU je 29.03.2013. Sve ostale informacije možete pročitati na ovom linku: konkurs “BOŠ u MOŠ”

 

Koraci u procesu prerastanja bazične škole u mentorsku:

1. Bazična škola donosi odluku na Nastavničkom veću da želi da preraste u mentorsku školu i podnosi prijavu u okviru objavljenog konkursa “BOŠ u MOŠ”
2. GIZ BOSS tim i Inventiva razmatraju prijave bazičnih škola i, nakon dobijanja mišljenja rukovodioca lokalnog Tima za profesionalnu orijentaciju i mišljenja mentora, donose odluku o izboru bazičnih škola koje ulaze u proces
3. Prerastanje bazične škole u mentorsku je proces mentorisan od strane najbliže mentorske škole
4. Verifikacija bazičnih škola koje su postale mentorske škole i njihovih ponuda iz specijalizacije

 

Kriterijumi za izbor bazičnih škola koje prerastaju u mentorske:

  • Iskustvo: jednogodišnja primena celokupnog PO programa, u školi (dokumentovano)
  • Profesionalna orijentacija je u svim relevantnim dokumentima škole za školsku 2012/2013 (dokumentovano)
  • Postojanje podrške timu za profesionalnu orijentaciju u školi i motivisanost kolektiva da škola preraste u mentorsku (dokumentovano odlukom Nastavničkog veća)
  • Uočeno zalaganje i posebna postignuća škole u primeni programa (npr. kreativna primena programa, promovisanje programa na razne načine, konstruktivno uključivanje saradnika: kolega, roditelja, partnera, formiran vršnjački tim, aktivno uključivanje u događaje za profesionalnu orijentaciju u lokalnoj zajednici, saradnja sa drugim školama i doprinos razvoju mreže partnera)