Uloga Kancelarija za mlade

Lokalne Kancelarije za mlade kroz projekat ”Profesionalna orijentacija u Srbiji” postaju prepoznatljiva i važna karika u sistemskom rešavanju problema zapošljivosti mladih. Mladima se na ovaj način nudi jedinstven model trajne usluge koja će im pomoći da planiraju karijeru, preuzmu odgovornost i aktivno se uključe u svet rada.
Kako bi Kancelarije za mlade uspešno podržale mlade u njihovim karijernim izborima i odgovorile na njihova pitanja ključno je gajenje važnosti lične inicijative, valjanog izbora škole i fakulteta, principa doživotnog učenja i aktivnog upravljanja karijerom.
Petofazni model profesionalne orijentacije poštuje i gradi ove vrednosti, a u toku 2012. uverili smo se na primeru dvadesetak Kancelarija koliko je velika potražnja za uslugom profesionalne orijentacije.
Ova usluga se kroz projekat razvija na dva nivoa – kroz osnovnu uslugu karijernog informisanja i uspostavljanje Karijernog info kutka u svim Kancelarijama za mlade, kao i kroz napredniju uslugu profesionalne orijentacije za mlade – razvoj Kluba Moja posla u odabranim kancelarijama.
GIZ će pomoći svim Kancelarijama za mlade u Srbiji da u toku 2012. i 2013. uspostave Karijerni info kutak.

Priručnik za da uspostavljanje osnovnog servisa karijernog informisanja u kancelarijama za mlade

Kao dodatni vid podrške timovima u kancelarijama za mlade da uspostave i razviju servis karijernog informisanja – Karijerni info kutak, pripremili smo za vas Prirucnik: Kako da uspostavite osnovni servis karijernog informisanja u kancelariji za mlade – Karijerni info kutak i možete ga preuzeti OVDE.

Model stručne prakse u kancelarijama za mlade

Model stručne prakse je kreiran na osnovu iskustva stečenog tokom realizovanja programa stručne prakse koji Centar Inventiva u saradnji sa kancelarijama za mlade i srednjim školama sprovodi za studente psihologije, pedagogije, andragogije, i socijalne politike i socijalnog rada, od 2012. godine do danas. Priručnik možete videti i preuzeti OVDE

Koje usluge profesionalne orijentacije pružaju Kancelarije za mlade?

Koje sve to usluge postoje u Kancelarijama za mlade?

Usluga predstavlja trajno činjenje mladoj osobi koje je usmereno na neku pozitivnu promenu u ponašanju, stavovima, znanju, veštinama ili vrednostima.

Kancelarije za mlade putem kanala komunikacije (brošure, otvorena vrata, Facebook, mejling liste i drugo) pružaju mladima u lokalnoj zajednici usluge informisanja iz različitih oblasti od važnosti za mladu osobu. Kancelarija koje imaju omladinski klub mladima mogu da pruže i prostor na korišćenje, kao i pristup računarima i internetu. Druge usluge – servisi koji postoje u nekim kancelarijama su i: volonterski servis, pravna pomoć, psihološko savetovalište i drugo.

Pored ovih usluga, Kancelarija za mlade često je mesto veoma praktičnih i zanimljivih aktivnosti za mlade, kao što su razne obuke, radionice, festivali, sportski dani… Ove aktivnosti i mnoge druge kancelarije sprovode same ili u saradnji sa organizacijama.

Usluga profesionalne orijentacije u Kancelarijama za mlade

Usluga profesionalne orijentacije u Kancelarijama za mlade u zavisnosti od kapaciteta određene opštine formira se kroz:

-          karijerni kutak, koji je nosilac usluge karijenog informisanja

-          Klub moja posla, kao napredne usluge profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja

Karijerno inforimisanje omogućava svim Kancelarijama za mlade da izgrade kapacitete da pružaju informacije mladima o mogućnostima za izbor škola i zanimanja. Ovo znači da u kancelariji postoje materijali za informisanje (PO poster, brošura, spisak lokalnih škola i preduzeća…) kao i osobe koje mladima mogu dati detaljnija objašnjenja vezano za dalje korake koje je potrebno preuzeti kako bi odluka o školi i zanimanju bila što iskrenija i promišljenija.

Napredna usluga karijernog savetovanja sprovodi se kroz timove za profesionalnu orijentaciju i omogućuje mladima obuke i individualno savetovanje pri kojima mladi prolaze različite radionice i vežbe. Ove radionice postepeno vode mladu osobu od samospoznaje do donošenja odluke i deo su petofaznog modela za profesionalnu orijentaciju, jedinstvene austrijske metode koje je GIZ prilagodio našem okruženju.  Pored treninga, napredna usluga uključuje i stalne servise kao štu su: job shadowing – posete kompanijama pri kojima je mlada osoba „senka“ zaposlenom i na taj način upoznaje sve aktivnosti koje podrazumeva jedno zanimanje u realnosti. Realni susreti i ekspetski intervjui predstavljaju organizovana gostovanja stručnjaka pri kojima gosti predstavljaju svoj posao, a mladi mogu da postave sva pitanja koja su njima važna da pravilno donesu odluku o zanimanju.

Usluga profesionalne orijentacije može da bude i najčešće jeste kombinacija ovih modela. Prostor za kreativnost i nove ideje u službi kvalitetnog servisa za mlade po meri mladih sa lokala postoji i treba ga razvijati.

Šansa za mlade

Jedini preduslov za postojanje održive usluge profesinalne orijentacije jeste jasna namera da se mladima omogući šansa da svoju karijeru biraju i grade kroz njima svojstven optimizam, bez nametnunih opterećenja roditelja, sredine i društva.

Koje su obaveze Kancelarija za mlade?

Nezaposlenost se nalazi među prioritetnim problemima mladih u svim delovima Srbije, a obaveza Kancelarija je da doprinese rešenju ovog problema. Kancelarije za mlade grade svoju ulogu u profesionalnoj orijentaciji i povećanju zapošljivosti mladih kroz razvoj održivih usluga karijernog informisanja.

Kroz ovaj projekat Kancelarije za mlade razvijaju usluge na dva nivoa – kroz osnovnu uslugu Karijernog info kutka, i naprednu uslugu kluba Moja posla.

GIZ kancelarijama pruža podršku u vidu obuka i treninga za karijerno informisanje, komunikaciju sa mladima, promociju programa, organizacaciju aktivnosti, pruža mentorsku pomoć u kreiranju održivih modela usluga kao i tima za profesionalnu orijentaciju koji funkcioniše.

Obaveza Kancelarije je pre svega posvećenost izgradnji i razvoju osnovne usluge karijernog informisanja za mlade, koju će pružati kvalitetno, redovno i trajno. Ovaj karijerni info kutak podrazumeva postojanje jedne posvećene osobe u Kancelariji za mlade koja je upoznata sa ključnim informacijama o obrazovanju i zapošljavanju u tom mestu, institucijama i akterima koji mogu mladima pomoći u profesionalnoj orijentaciji.

Sve Kancelarije za mlade će dobiti interaktivne informativne materijale za osnovno karijerno informisanje i biti u obavezi da te materijale dopunjavaju informacijama vezanim za konkretnu lokalnu zajednicu. Od Kancelarija se očekuje aktivan,motivisan pristup razvoju usluge karijernog informisanja, a one kancelarije koje budu pokazale rezultate imaće priliku da uz pomoć projekta razvijaju napredniji oblik usluge – Klub moja posla.

Ovaj klub će imati ulogu centra za karijerno informisanje i davati mladima kompletnu podršku u izboru karijere, kroz 5 faza modela profesionalne orijentacije.

Šta je Karijerni info kutak u Kancelarijama za mlade?

Karijerni info kutak zamišljen je kao deo kancelarije za mlade koji pruža osnovnu uslugu karijernog informisanja. Ta usluga će biti razvijana od novembra 2012. godine u svim Kancelarijama za mlade kroz dva dva jednodnevna treninga, istraživačke zadatke i mentorski program.

Usluga podrazumeva pružanje pomoći i podrške mladima u pitanjima vezanim za obrazovanje i zapošljavanje, pre svega kroz poznavanje ključnih izvora informacija i usmeravanje na glavne aktere koji mladima mogu pomoći u profesionalnoj orijentaciji u lokalnoj zajednici.

Osim informisanja, uloga Karijernog info kutka je i u promociji značaja profesionane orijentacije kao važnog rešenja za ključne probleme mladih u vezi sa zaposlenjem i karijerom, kao i promociji konkretnih usluga programa profesionalne orijentacije kroz aktivan odnos sa mladima i stalno motivisanje mladih na učešće u aktivnostima.

U toku februara 2013 na osnovu dotadašnjih postignuća, motivisanosti i spremnosti na rad , odabrane kancelarije će dobiti podršku da izgrade “Klub Moja posla” kao centar za karijerno informisanje, kao i da dobiju mentorsku podršku za obezbeđivanje održivosti kluba i prikupljanja sredstava iz različitih izvora finansiranja (lokalna samouprava, fondovi, privreda).

Šta je klub „Moja posla?“

U klubu „Moja posla“ sprovodi se napredna usluga karijernog savetovanja kroz timove za profesionalnu orijentaciju i omogućuje mladima obuke i individualno savetovanje pri kojima mladi prolaze različite radionice i vežbe. Ove radionice postepeno vode mladu osobu od samospoznaje do donošenja odluke i deo su petofaznog modela za profesionalnu orijentaciju, jedinstvene austrijske metode koje je GIZ prilagodio našem okruženju.  Pored treninga, napredna usluga uključuje i stalne servise kao štu su: job shadowing – posete kompanijama pri kojima je mlada osoba „senka“ zaposlenom i na taj način upoznaje sve aktivnosti koje podrazumeva jedno zanimanje u realnosti. Realni susreti i ekspetski intervjui predstavljaju organizovana gostovanja stručnjaka pri kojima gosti predstavljaju svoj posao, a mladi mogu da postave sva pitanja koja su njima važna da pravilno donesu odluku o zanimanju.

Monitoring i evaluacija

Izveštaj o monitoringu i evaluaciji za 2012. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o monitoringu i evaluaciji za 2013. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o monitoringu i evaluaciji za 2014. godinu i sumarni pregled 2012-2014. možete preuzeti ovde.


Vesti

Veb sajt profesionalnaorijentacija.org 24. 05. 2022.

Veb sajt profesionalnaorijentacija.org je nastao u okviru projekta Profesionalna orijentacija u Srbiji koji je u okviru Nemačke razvojne saradnje u Srbiji realizovao GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta. Pročitaj vest→

Obuke za mlade u Nišu pod nazivom “Želim da radim” 03. 06. 2016.

Udruženje romskih studenata u Nišu organizovalo je i realizovalo zanimljive obuke za mlade pod nazivom "Želim da radim". Pročitaj vest→

Izveštaj sa Dana devojčica održanog 21. Aprila 2016. 01. 06. 2016.

U ovogodišnjem Danu devojčica učestvovalo je 1206 devojčica iz 19 gradova u Srbiji! Pročitaj vest→

Sajam obrazovanja u Šapcu 25. 05. 2016.

Mentorska škola "Jevrem Obrenović" bila je organizator sajama, na kome su se osnovcima predstavile srednje škole iz Šapca. Pročitaj vest→

Dan devojčica u Leskovcu i Kraljevu 25. 05. 2016.

Učenice škola iz Leskovca i Kraljeva učestvovale su u još jednom veoma uspešnom Danu devojčica! Pročitaj vest→